مراسم اهدا مدال دسته 102 کیلوگرم به معتمدی و حقوقی