رییس فدراسیون فوتبال باید دارای نگرش اقتصادی و مهارت درآمدزایی از فوتبال باشد.

رحیم زارع دارا بودن نگرش اقتصادی و مهارت درآمدزایی از فوتبال را ازجمله شرایط رییس آینده فدراسیون فوتبال خواند
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

رحیم زارع رییس کمیته فوتبال مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه شب های فوتبالی به بررسی انتخابات پیش رو فدراسیون فوتبال پرداخت.

رییس کمیته فوتبال مجلس ضمن تاکید بر برگزاری انتخابات سالم گفت درصدد هستیم تا این انتخابات بدون دخالت دولت و افراد سیاسی انجام شود. وی دارا بودن نگرش اقتصادی و مهارت درآمدزایی از فوتبال را از جمله خصوصیات لازم رییس آینده فدراسیون فوتبال برشمرد و افزود مدیریت چالش های اخیرو مسائل مالی فدارسیون از جمله وظایف سخت رییس آینده خواهد بود. زارع توجه به نظرات مردم و سرو سامان دادن به وضعیت تیم ملی فوتبال را از جمله الویت های کاری فدراسیون فوتبال دانست.

رییس کمبته فوتبال مجلس استقلال فکری و مالی، انجام رایزنی ها مفید، تعامل با دولت و مجلس، تسلط به قوانین حقوقی و زبان انگلیسی در کسب کرسی های بین المللی و دور بودن از حاشیه را از دیگر شرایط و خصوصیات لازم ریاست آینده فدراسیون فوتبال دانست.