لیگ برتر بسکتبال ایران

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 

هفته بیست و دوم - دوشنبه 7 بهمن

نیروی زمینی 63 –  اکسون  84 
شهرداری گرگان  65 –  مهرام تهران 46
نفت آبادان 93 –  توفارقان آذرشهر 87
رعد پدافند هوایی 72 –  ذوب آهن  84
پتروشیمی  92 -  صنعت مس کرمان 38 
آویژه صنعت پارسا  79 –  شیمیدر 87 
شهرداری بندرعباس 85 –  شورا و شهرداری قزوین  81   

 

هفته بیست و یکم -  پنجشنبه 3 بهمن

رعد پدافند هوایی شهر کرد 59 - نفت آبادان 72

مس کرمان 79 - توفارقان آذرشهر 76 

ذوب آهن اصفهان 54 - آویژه صنعت مشهد 83 

مهرام تهران 61 - پتروشیمی بندرامام 64 

شیمیدر قم 86 - نیروی زمینی تهران 72 

شورا و شهرداری قزوین 62 - شهرداری گرگان 92

اکسون تهران 70 - شهرداری بندرعباس 67 

 

هفته بیستم - دوشنبه 30 دی

نفت آبادان 92 -  مس کرمان  67

آویژه مشهد 91 –  پدافند شهرکرد  75

نیروی زمینی  55 –  ذوب آهن اصفهان  83

پتروشیمی بندرامام _ شورا و شهرداری قزوین (لغو شد)

شهرداری بندرعباس _ شیمیدر قم (لغو شد)

توفارقان آذرشهر _ مهرام تهران (لغو شد)

شهرداری گرگان _ اکسون تهران (لغو شد)

 

هفته نوزدهم - پنجشنبه 26 دی

 آویژه صنعت پارسا مشهد 81 – پالایش نفت آبادان 83

 رعد پدافند هوایی شهرکرد 72 - نیروی زمینی تهران 60

شورا و شهرداری قزوین 63 - توفارقان آذرشهر 56

ذوب‌آهن اصفهان 66 - شهرداری بندرعباس 68

اکسون تهران 53 - پتروشیمی بندرامام 82

 شیمیدر قم 80 - شهرداری گرگان 86

مهرام تهران 80 – صنعت مس کرمان 58

 

هفته هجدهم - دوشنبه 23 دی

نفت آبادان 86 – مهرام تهران 93

نیروی زمینی 44– آویژه صنعت پارسا مشهد 53

صنعت مس کرمان 77 - شورا و شهرداری قزوین 71

شهرداری بندرعباس 89 - رعد پدافند هوایی شهرکرد 69

توفارقان آذرشهر 70 – اکسون تهران 73

شهرداری گرگان 82– ذوب آهن اصفهان 44

پتروشیمی بندر امام 75 – شیمیدر قم 73

 

هفته هفدهم - پنجشنبه 19 دی 

پالایش نفت آبادان 97 - نیروی زمینی تهران 54    
شورا و شهرداری قزوین 76 – مهرام تهران 89
آویژه صنعت پارسا مشهد 92 - شهرداری بندرعباس 74    
رعد پدافند هوایی شهرکرد 60 - شهرداری گرگان 78    
شیمیدر قم 85 - توفارقان آذرشهر 75
ذوب آهن اصفهان 67 - پتروشیمی بندر امام 78
مس کرمان - اکسون تهران ، لغو شد

 

هفته شانزدهم -  دوشنبه 16 دی

شورا و شهرداری قزوین 65 -  نفت آبادان  75

پتروشیمی بندرامام 98 -  رعد پدافند شهرکرد  48

شهرداری بندرعباس 94 - نیروی زمینی 73

توفارقان آذرشهر 96 - ذوب‌آهن  75

شهرداری گرگان 62 - آویژه صنعت مشهد  58

مس کرمان -  شیمیدر، لغو شد

سه شنبه 17 دی

مهرام تهران 92 – اکسون تهران 76

 

هفته پانزدهم -  پنجشنبه 12 دی

پالایش نفت آبادان 81 - شهرداری بندرعباس 69
اکسون تهران 77 - شورا و شهرداری قزوین 73
نیروی زمینی تهران 69 - شهرداری گرگان 82
شیمیدر قم 68 - مهرام تهران 66
آویژه صنعت پارسا مشهد 79 - پتروشیمی بندرعباس 71
ذوب آهن اصفهان 81 - مس کرمان 48
رعد پدافند هوایی دزفول 70 - توفارقان آذرشهر 74

 

هفته چهاردهم  -  پنجشنبه 5 دی

اکسون تهران 46 - پالایش نفت آبادان 57
شهرداری گرگان 85 - شهرداری بندرعباس 76
شورا و شهرداری قزوین 57 - شیمیدر قم 71
مهرام تهران 80 - ذوب‌آهن اصفهان 83
توفارقان آذرشهر 56 - آویژه صنعت پارسا مشهد 68
مس کرمان 70 - رعد پدافند هوایی دزفول 87
پتروشیمی بندرامام - نیروی زمینی تهران / لغو شد

-------------------------------------------------------------------------------------------

تیم مهرام با برتری مقابل مس کرمان به عنوان قهرمانی نیم فصل اول دور مقدماتی لیگ برتر بسکتبال دست یافت 

 

دیدارهای معوقه 

معوقه هفته ششم - دوشنبه 9 دی 

پالایش نفت آبادان - آویژه صنعت پارسا مشهد

 

معوقه هفته ششم –  دوشنبه 2 دی  

مس کرمان 80 - مهرام تهران 87  

 

 پنجشنبه 28 آذر

شورا و شهرداری قزوین 75 – مس کرمان  61 

جمعه 29 آذر

 بسکتبال ذوب آهن اصفهان 0 - شهرداری گرگان 20 / به دلیل باخت فنی و حاضر نشدن در دیدار 

 

هفته سیزدهم

 دوشنبه ۲۵ آذر

اکسون تهران 68 –  شیمیدر قم 73

پتروشیمی  78 -  شهرداری بندرعباس  58

مس کرمان 70 -  آویژه صنعت پارسا  60  

شهرداری گرگان 53 -  نفت آبادان 61

شورا و شهرداری قزوین 63 -  ذوب آهن  73

توفارقان آذرشهر 79 -  نیروی زمینی 53

مهرام 73 -  رعدپدافند هوایی  47  

 

هفته دوازدهم - پنجشنبه 21 آذر

پالایش نفت آبادان 66 - شیمیدر قم 72

شهرداری گرگان 66 - پتروشیمی بندرامام 47

ذوب آهن اصفهان 65 - اکسون تهران 87 

شهرداری بندرعباس 81 - توفارقان آذرشهر 90

رعد پدافند هوایی دزفول 79 - شورا و شهرداری قزوین 75

نیروی زمینی تهران 76 - صنعت مس کرمان 80

آویژه صنعت پارسا مشهد 71 - مهرام تهران 81

 

هفته یازدهم - دوشنبه 18 آذر

پتروشیمی بندر امام ۶۹ - نفت آبادان ۶۶

شیمیدر قم ۸۹ - ذوب آهن اصفهان ۸۲

توفارقان آذر شهر ۷۳ - شهرداری گرگان ۶۱

 صنعت مس کرمان ۶۶ - شهرداری بندرعباس ۶۹

 شهرداری قزوین۶۴ - آویژه صنعت پارسا مشهد ۸۵

 مهرام تهران ۸۹ - نیروی زمینی۵۰

 مس کرمان ۶۶ - شهرداری بندرعباس ۶۹

 اکسون تهران 83 - رعد پدافند هوایی شهرکرد  61

 

هفته دهم -  پنجشنبه 14 آذر

پالایش نفت آبادان 57 - ذوب آهن اصفهان 66 
پتروشیمی بندرامام 86 - توفارقان آذرشهر 61 
رعد پدافند هوایی شهرکرد 68 – شیمیدر قم 83 
شهرداری گرگان 84 - مس کرمان 47 
آویژه صنعت پارسا مشهد 70 – اکسون تهران 67 
شهرداری بندرعباس 83 - مهرام تهران 75 
نیروی زمینی تهران 81 – شورا و شهرداری قزوین 72 

 

هفته نهم - دوشنبه 11 آذر

توفارقان آذر شهر 61 – پالایش نفت آبادان 81

ذوب آهن اصفهان 83 – رعد پدافند هوایی شهرکرد 59

صنعت مس کرمان 76 – پتروشیمی بندر امام خمینی 83

شیمیدر قم 78 – آویژه صنعت پارسا مشهد 70

اکسون تهران 82 – نیروی زمینی  70  

شورا و شهرداری قزوین 69 – شهرداری بندرعباس  76

مهرام تهران 67 – شهرداری گرگان 66

 

هفته هشتم  -  پنجشنبه ۷ آذر

پالایش نفت آبادان 98 - رعد پدافند هوایی دزفول 66

توفارقان آذرشهر 80 - مس کرمان 65

 آویژه صنعت مشهد 109 - ذوب آهن اصفهان 89

پتروشیمی بندرامام 74 - مهرام تهران 76

نیروی زمینی تهران 67 - شیمیدر قم 89

شهرداری گرگان 84 - شورا و شهرداری قزوین 58

 شهرداری بندرعباس 68 - اکسون تهران  62

 

 

هفته هفتم – دوشنبه 4 آذر

مس کرمان ۵۱ ـ نفت آبادان ۶۷

رعد پدافند هوایی شهرکرد ۷۶ ـ آویژه صنعت مشهد ۷۷

ذوب‌آهن اصفهان ۸۵ ـ نیروی زمینی ۵۹

شورا و شهرداری قزوین ۶۷ ـ پتروشیمی بندر امام ۹۴

شیمیدر قم ۹۳ ـ شهرداری بندرعباس ۶۳

اکسون تهران ۵۷ ـ شهرداری گرگان ۷۰

 

هفته ششم  -  پنجشنبه 30 آبان

نیروی زمینی 77 - رعد پدافند هوایی 101
توفارقان آذرشهر83 - شورا و شهرداری قزوین 87
شهرداری بندرعباس 74 - ذوب آهن اصفهان 60
پتروشیمی بندرامام 86 – اکسون تهران 77
شهرداری گرگان 73 – شیمیدرقم 58

 

هفته پنجم - دوشنبه 27 آبان 

شیمیدر قم 63 - پتروشیمی بندرامام  82

آویژه صنعت مشهد 85 - نیروی زمینی تهران 73

شهرداری قزوین - مس کرمان / لغو شد

رعد پدافند هوایی شهرکرد 70 - شهرداری بندرعباس 69

اکسون تهران 86 - توفارقان آذرشهر 82

مهرام تهران 55 - نفت آبادان 58

ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان / لغو شد

 
 

هفته چهارم - پنجشنبه 23 آبان

نیروی زمینی تهران 54 - پالایش نفت آبادان 74

مهرام تهران 86 - شورا و شهرداری قزوین 62

شهرداری بندرعباس 57 - آویژه صنعت پارسا مشهد 58

صنعت مس کرمان 62 – اکسون تهران 78

شهرداری گرگان 77 - رعد پدافند هوایی دزفول 40

توفارقان آذرشهر 81 – شیمیدر قم 88

پتروشیمی بندرامام 67 - ذوب آهن اصفهان 52

 

هفته سوم - دوشنبه 20 آبان

اکسون تهران 68 – مهرام تهران 72

پالایش نفت آبادان 85 – شورا و شهرداری قزوین  62

آویژه صنعت پارسا 83 – شهرداری گرگان  87

شیمیدر قم 88 – صنعت مس کرمان 63

رعد پدافند هوایی شهرکرد 51 – پتروشیمی بندر امام خمینی  89

ذوب آهن اصفهان 74 – توفارقان آذرشهر 77   

نیروی زمینی 74 – شهرداری بندرعباس  55

 

هفته دوم - پنجشنبه ۱۶ آبان  

مهرام تهران 83 - شیمیدر قم 82

شهرداری گرگان 78 - نیروی زمینی تهران 49

پتروشیمی بندر امام 84 - آویژه صنعت مشهد 43

شهرداری بندرعباس 58 - پالایش نفت آبادان 63

صنعت مس کرمان 78 - ذوب آهن اصفهان 96

شورا و شهرداری قزوین 62 - اکسون تهران 67

توفارقان آذرشهر 93 - رعد پدافند هوایی دزفول 85

 

هفته نخست - پنجشنبه 9 آبان

پالایش نفت آبادان 91 - اکسون تهران 90

شهرداری گرگان 72 - شهرداری بندرعباس 56

شیمیدر قم 97 - شورا و شهرداری قزوین 71

پتروشیمی بندرامام 96 - نیروی زمینی تهران 53

ذوب آهن اصفهان 53 - مهرام تهران 81

توفارقان آذرشهر 66 - آویژه صنعت پارسا مشهد 86

رعد پدافند هوایی دزفول 69 - صنعت مس کرمان 72