نتایج فوتبال بوندس لیگا آلمان 2021

معرفی برنامه

بایرن مونیخ عنوان قهرمانی بوندس لیگا را برای نهمین فصل متوالی بدست آورد.

 

هفته سی و چهارم

شنبه 1 خرداد
کلن  1 – شالکه  0 
بایرن مونیخ  5 – آگزبورگ  2 
دورتموند 3 – بایرلورکوزن  1 
فرانکفورت 3 – فرایبورگ  1 
هافن هایم  2 – هرتابرلین  1 
یونیون برلین 2 – لایپزیش  1 
اشتوتگارت  0 - آرمنیا بیله فلد  2 
وردربرمن 2 - مونشن گلادباخ  4 
وولفسبورگ  2 – ماینتس  3 

 

هفته سی و سوم

شنبه 25 ارديبهشت

آگزبورگ  2 – وردربرمن  0 

آرمنیا بیله فلد 1 - هافن هایم  1 

بایرلورکوزن 1  - یونیون برلین  1 

مونشن گلادباخ  1 – اشتوتگارت  2 

فرایبورگ 2 - بایرن مونیخ  2 

هرتابرلین 0 – کلن  0 

شالکه  4 – فرانکفورت  3 

 

یکشنبه 26 اردیبهشت

ماینتس 1 - دورتموند 3 

لایپزیش 2 - وولفسبورگ  2 

 

هفته سی و دوم 

جمعه 17 ارديبهشت

اشتوتگارت 2 - آگزبورگ 1

 

شنبه 18 ارديبهشت

دورتموند 3 - لایپزیش 2

هافن هایم 4 - شالکه 2

وردربرمن 0 - بایرلورکوزن 0

وولفسبورگ 3 - یونیون برلین 0

بایرن مونیخ 6 - مونشن گلادباخ 0          

 

یکشنبه 19 ارديبهشت

کلن 1 - فرایبورگ  4      

فرانکفورت 1 - ماینتس 1           

هرتابرلین 0 - آرمنیا بیلفلد 0 

 

هفته سی و یکم

جمعه 3 اردیبهشت
آگزبورگ 2 - کلن  3
 
شنبه 4 اردیبهشت
فرایبورگ 1 - هافن هایم  1 
ماینتس 2 - بایرن مونیخ 1
یونیون برلین 3 – وردربرمن  1
وولفسبورگ 0 – دورتموند  2 
بایرلورکوزن  3 - فرانکفورت 1
 
 
یکشنبه 5 اردیبهشت
لایپزیش 2 - اشتوتگارت 0
مونشن گلادباخ 5 - آرمنیا بیله فلد 0

 

هفته سی ام

سه شنبه 31 فروردین
کلن 2 – لایپزیش  1 
آرمنیا بیله فلد 1 – شالکه  0 
بایرن مونیخ  2 – بایرلورکوزن  0 
فرانکفورت 2  - آگزبورگ  0 
 
چهارشنبه 1 اردیبهشت
دورتموند 2 - یونیون برلین 0 
هافن هایم 3 - مونشن گلادباخ 2 
اشتوتگارت 1 - وولفسبورگ 3 
وردربرمن 0 - ماینتس 1 
 

پنجشنبه 16 اردیبهشت

هرتابرلین 3  - فرایبورگ 0

 

هفته بیست و نهم 

جمعه 27 فروردین

لایپزیش 0 - هافن هایم  0

 

شنبه 28 فروردین

آگزبورگ 0 - آرمنیا بیله فلد  0 
مونشن گلادباخ  4 – فرانکفورت  0 
فرایبورگ  4 – شالکه  0 
یونیون برلین  2 – اشتوتگارت  1 
وولفسبورگ  2 - بایرن مونیخ  3 
بایرلورکوزن 3  – کلن  0 

 

یکشنبه 29 فروردین

دورتموند 4 - وردربرمن 1

 

دوشنبه 13 اردیبهشت

ماینتس 1 - هرتابرلین 1

 

هفته بیست و هشتم 

جمعه 20 فروردین

آرمنیا بیله فلد 1 – فرایبورگ  0 

 

شنبه 21 فروردین

بایرن مونیخ 1 - یونیون برلین  1 
فرانکفورت 4  - وولفسبورگ  3 
هرتابرلین 2 -  مونشن گلادباخ  2 
وردربرمن 1  - لایپزیش  4 
اشتوتگارت 2 - دورتموند  3 

 

یکشنبه 22 فروردین

شالکه 1 - آگزبورگ 0

کلن 2 – ماینتس 3

 

دوشنبه 23 فروردین  
هافن هایم 0 – بایرلورکوزن  0 

 

هفته بیست و هفتم

شنبه 14 فروردین

بایرلورکوزن 2  - شالکه  1 
دورتموند 1 -  فرانکفورت  2 
ماینتس 1 -  آرمنیا بیله فلد  1
وولفسبورگ 1 – کلن  0 
آگزبورگ 2  - هافن هایم  1 
لایپزیش 0 - بایرن مونیخ  1 
مونشن گلادباخ 2 - فرایبورگ 1 

 

یکشنبه 15 فروردین

اشتوتگارت 1 - وردربرمن 0

یونیون برلین 1 - هرتابرلین 1

 

هفته بیست و ششم  

جمعه 29 اسفند 

آرمنیا بیله فلد 0 – لایپزیش  1 

 
شنبه 30 اسفند
کلن 2 – دورتموند  2 
بایرن مونیخ 4 – اشتوتگارت  0 
فرانکفورت 5 - یونیون برلین  2 
وردربرمن 1 – وولفسبورگ  2 
شالکه 0 - مونشن گلادباخ  3 
 
یکشنبه 1 فروردین
هافن هایم 1 – ماینتس 2
هرتابرلین 3 - بایرلورکوزن 0
فرایبورگ 2 - آگزبورگ 0
 

هفته بیست و پنجم

جمعه 22 اسفند

آگزبورگ 3 - مونشن گلادباخ  1 

 

شنبه 23 اسفند

یونیون برلین 2 - کلن  1 

وردربرمن 1 - بایرن مونیخ  3 

ماینتس 1 - فرایبورگ  0 

وولفسبورگ 5 - شالکه  0 

دورتموند 2 - هرتابرلین  0

 

یکشنبه 24 اسفند

بایرلورکوزن  1 - آرمنیا بیله فلد 2 

لایپزیش 1 - فرانکفورت 1 

اشتوتگارت 2 - هافن هایم 0 

 

دیدار معوقه هفته بیستم

چهارشنبه 20 اسفند 

آرمنیا بیله فلد 0 - وردربرمن  2  

 

هفته بیست و چهارم

جمعه 15 اسفند
شالکه 0 - ماینتس  0 
 
شنبه 16 اسفند
مونشن گلادباخ 0 – بایرلورکوزن  1 
فرانکفورت 1 – اشتوتگارت  1
فرایبورگ 0 – لایپزیش  3 
هرتابرلین 2 – آگزبورگ  1 
هافن هایم 2 – وولفسبورگ  1 
بایرن مونیخ 4 - دورتموند  2 
 
یکشنبه 17 اسفند
کلن 1 - وردربرمن  1 
آرمنیا بیله فلد 0 - یونیون برلین  0 
 
 

هفته بیست و سوم

جمعه 8 اسفند

وردربرمن 2 - فرانکفورت  1 

 

شنبه 9 اسفند

بایرن مونیخ  5 – کلن  1 
دورتموند 3 - آرمنیا بیله فلد  0 
اشتوتگارت 5 – شالکه  1 
وولفسبورگ 2 – هرتابرلین  0 
لایپزیش 3 - مونشن گلادباخ  2 

 

 

یکشنبه 10 اسفند

یونیون برلین 1 - هافن هایم 1 

ماینتس 0 - آگزبورگ 1 

بایرلورکوزن 1 - فرایبورگ 2 

 

هفته بیست و دوم

جمعه 1 اسفند

آرمنیا بیله فلد 0 - وولفسبورگ  3 

 

شنبه 2 اسفند

کلن 0 – اشتوتگارت 1 

مونشن گلادباخ 1 – ماینتس  2 

فرانکفورت 2 - بایرن مونیخ  1 

فرایبورگ 0 - یونیون برلین  1 

شالکه 0 – دورتموند  4 

 

یکشنبه 3 اسفند

آگزبورگ 1- بایرلورکوزن 1

هرتابرلین 0 – لایپزیش 3

هافن هایم 4 – وردربرمن 0

لینک نتایج قبلی