آنچه شما خواسته اید و میان برنامه توی دروازه

معرفی برنامه

یکی از ارکان برنامه سازی و پرداخت به سوژه های مختلف در دوسال گذشته در شبکه ورزش سیما  نظر مستقیم مردم و هواداران رشته های مختلف ورزشی بوده.این مهم در تمام برنامه های تولیدی ، تامینی و پخش مستقیم های شبکه تخصصی ورزش تاثیر فراوان و مستقیم دارد .دو میان برنامه به نام های  آنچه شما خواسته ایید که محتوای آن صحنه ها و رویدادهای درخواستی مردم در رشته ورزشی مورد نظر آنها ست و میان برنامه توی دروازه که گلهای تیم های بزرگ فوتبال جهان و ستارگان فوتبال جهان است ، به همت تامین شبکه ورزش و با نظر مستقیم بینندگان شبکه تخصصی ورزش به روی آنتن می رود .این دو میان برنامه حجم گسترده ایی از درخواست های بینندگان شبکه ورزش را که از طریق سامانه پیامکی ارسال می کنند تشکیل داده است .