شبکه ورزش بیشترین رشد مخاطب را در بهار ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد

معرفی برنامه

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از مخاطبان سیما در فصل بهار ۱۴۰۰، شبکه های سه سیما (۱/۵۱درصد)، یک سیما (۸/۴۵درصد) و خبر معاونت سیاسی (۹/۴۰درصد) به ترتیب در رتبه های اول تا سوم پرمخاطب ترین شبکه های تلویزیونی قرار گرفتند و مشخص شد شبکه ورزش سیما با ۴/۲درصد، شبکه آموزش سیما با ۲/۲درصد و شبکه چهار سیما با ۹/۰ درصد، بیشترین رشد میزان مخاطب را نسبت به بهار ۱۳۹۹ داشته اند.