در دسته 102 کیلوگرم معتمدی طلایی و حقوقی برنزی شد.