برنامه رقابت های کشتی در المپیک توکیو

دسته بندی:

معرفی برنامه

برنامه برگزاری مسابقات رقابت های کشتی فرنگی و آزاد المپیک توکیو  
 
شنبه 9 مرداد 
ساعت: 13:40 : قرعه کشی اوزان 60 و 130 فرنگی (علیرضا نجاتی- امین میرزازاده)
 
یکشنبه 10 مرداد 
ساعت 11 تا 13: مسابقات یک هشتم و یک چهارم اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 19:15: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 13:30: قرعه کشی اوزان 77و 97 فرنگی (محمدعلی گرایی- محمدهادی ساروی)
 
دوشنبه 11 مرداد 
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 60 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 14: قرعه کشی اوزان 67 و 87 کیلوگرم فرنگی (محمدرضا گرایی)
 
سه شنبه 12 مرداد
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 77 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 14: قرعه کشی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد (رضا اطری- حسن یزدانی)
 
چهارشنبه 13 مرداد 
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 67 و 87 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 14: قرعه کشی اوزان 74 و 125 آزاد (مصطفی حسین خانی- امیرحسین زارع)
 
پنج شنبه 14 مرداد 
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 57 و 86 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 14: وزن کشی اوزان 65 و 97 آزاد (مرتضی قیاسی- محمدحسین محمدیان)
 
جمعه 15 مرداد 
ساعت 11 تا 13:30: مسابقات شانس مجدد اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های یک هشتم و یک چهارم اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات نیمه نهایی اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های رده بندی و فینال اوزان 74 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
 
شنبه 16 مرداد 
ساعت 18:15 تا 22: مسابقات شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان 65 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
 
وزن کشی اوزان مختلف نیز طی ساعت 9 تا 9:45 برگزار می شود.
 
 
اختلاف ساعت ایران با ژاپن چهار و نیم ساعت است به طوری که ساعت 11 به وقت ژاپن ساعت 6:30 صبح به وقت ایران است.