فوتبال لیگ یک فرانسه

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته بیست و نهم 
 
جمعه 22 اسفند
رمس 1 – لیون  1 
 
شنبه 23 اسفند
آنژه 0 - سنت اتین  1 
مارسی  3 - برست  1 
 
یکشنبه 24 اسفند
دیژون 1 - بوردو 3 
لانس 2 - متس 2 
لوریان 1 - نیس 1 
موناکو 0 - لیل 0 
نیم المپیک 1 - مون پلیه 1 
پاری سن ژرمن 1 - نانت  2
رن 1 - استراسبورگ 0 

هفته بیست و هشتم  

چهارشنبه 13 اسفند
لیون 1  - رن  0     
متس 0 – آنژه 1    
برست 3 – دیژون  1     
نیس 2 - نیم المپیک 1     
سنت اتین 2 – لانس  3     
استراسبورگ 1 - موناکو 0    
لیل 2 - مارسی 0    
مون پلیه 1 - لوریان 1    
نانت 1 - رمس 2      

 

هفته بیست و هفتم

جمعه 8 اسفند

رن 1 - نیس  2 

 

شنبه 9 اسفند

بوردو 1 - متس  2 

دیژون 0 - پاری سن ژرمن  4 

 

یکشنبه 10 اسفند

موناکو 2 - برست 0 

نیم المپیک 1 - نانت 1 

رمس 0 - مون پلیه 0 

آنژه 2 - لانس 2 

لوریان 2 - سنت اتین 1 

لیل 1 - استراسبورگ 1 

مارسی 1 - لیون  1 

 

هفته بیست و ششم 

جمعه 1 اسفند

برست 2 – لیون  3 

 

شنبه 2 اسفند

سنت اتین 1 - رن  1 

نانت 1 - مارسی  1 

 

یکشنبه 3 اسفند

مون پلیه 2- رن 1

لانس 2 - دیژون 1

نیس 1– متس 2

نیم المپیک 2- بوردو 0

استراسبورگ 0 - آنژه 0

لوریان 1- لیل 4

پاری سن ژرمن 0 - موناکو 2 
 

هفته بیست و پنجم 
 شنبه 25 بهمن 
پاری سن ژرمن 2 - نیس 1 
رمس 1 - لانس 1 
لیون 1 - مون پلیه 2

یکشنبه 26 بهمن  
موناکو 2 - لوریان 2 
متس 1 - استراسبورگ 2     
رن 0 - سنت اتین 2     
آنژه 1 -  نانت 3     
دیژون 0 - نیم المپیک 2     
لیل 0 - برست 0   
بوردو 0 -  مارسی  0 

 

 

هفته بیست و چهارم 

شنبه 18 بهمن  

لوریان 1 - رمس 0     

لیون 3 - استراسبورگ 0            

لانس 0 - رن 0          

 

یکشنبه 19 بهمن  

برست 2 -  بوردو  1 

مون پلیه 4 - دیژون 2   

نیس 3 - آنژه  0              

نیم المپیک 3 - موناکو 4             

سنت اتین 1 -  متس 0   

نانت 0 - لیل  2              

مارسی 0 - پاری سن ژرمن  2 

 

هفته بیست و سوم

چهارشنبه 15 بهمن 
بوردو 0 – لیل  3 
متس 1  - مون پلیه  1 
رمس 0 – آنژه  0 
رن 1 – لوریان  1 
استراسبورگ 2 – برست  2 
دیژون 0 – لیون 1
لانس 2 - مارسی 2
موناکو 2 - نیس 1
پاری سن ژرمن 3 - نیم المپیک 0
سنت اتین 1 – نانت 1
 

هفته بیست و دوم 

جمعه 10 بهمن

لیون 2 - بوردو 1

                    

شنبه 11 بهمن

مون پلیه 1 - لانس 2

مارسی - رن / به تعویق افتاد

                    

یکشنبه 12 بهمن

نیس 0 - سنت اتین 1 

استراسبورگ 0 - رن 1 

آنژه 3 - نیم المپیک 1 

برست 2 - متس 4 

لوریان 3 - پاری سن ژرمن 2 

لیل 1 - دیژون 0 

نانت 1 - موناکو 2 

 

هفته بیست و یکم

جمعه 3 بهمن

پاری سن ژرمن -4  مون پلیه 0

 

شنبه 4 بهمن

لانس 0 - نیس 1

موناکو 3 - مارسی 1

 

یکشنبه 5 بهمن

بوردو 2 - آنژه 1 

دیژون 1  - استراسبورگ 1 

متس 2 - نانت 0 

نیم المپیک - لوریان ، به تعویق افتاد 

رمس 1 - برست 0 

رن 0 - لیل 1 

سنت اتین -0  لیون  5 

 

هفته بیستم  
 
جمعه 26 دی  

مون پلیه 2 - موناکو 3

 

شنبه 27 دی  

مارسی 1 - نیم المپیک 2

آنژه 0 - پاری سن ژرمن 1 

 

یکشنبه 28 دی  

برست 1 - رن  2 

لوریان - دیژون ، به تعویق افتاد 

نانت 1 - لانس  1 

نیس 0 - بوردو   3  

استراسبورگ 1 - سنت اتین  0 

لیل 2 - رمس 1     

لیون 0 - متس  1 

 

چهارشنبه 8 بهمن

لوریان 3 - دیژون 2

 

هفته نوزدهم

شنبه 20 دی
بوردو 2 – لوریان 1 
دیژون 0 - مارسی 0 
لانس 0 - استراسبورگ 1 
متس 1 - نیس 1 
موناکو 3 - آنژه 0 
مون پلیه 1 - نانت 1 
نیم المپیک 0 - لیل 1 
پاری سن ژرمن 3 - برست 0 
رمس 3 - سنت اتین 1 
رن 2 - لیون 2 

 

هفته هجدهم 

چهارشنبه 17 دی

برست 2 – نیس  0

لوریان 2 – موناکو  5

متس 0 – بوردو  0

نانت 0 – رن  0

استراسبورگ 5 - نیم المپیک  0

رمس 0 – دیژون 0

لیل 1 – آنژه 2

لیون 3 – لانس 2

مارسی 3 - مون پلیه 1

سنت اتین 1 - پاری سن ژرمن 1

 

هفته هفدهم  


چهارشنبه 3 دی  

بوردو 1 – رمس  3     
لانس 2 – برست  1     
نیس 2  -  لوریان  2     
نیم المپیک 1 – دیژون  3    
رن 1 – متس  0    
آنژه 2 - مارسی 1     
پاری سن ژرمن 4 - استراسبورگ 0 
لیون 3 - نانت 0   
موناکو 2 - سنت اتین 2     
مون پلیه 2 -  لیل 3 

 

هفته شانزدهم 

شنبه 29 آذر  

متس 2 - لانس 0

مارسی 1 - رمس 1

نیس1 - لیون 4

 

یکشنبه 30 آذر  

برست 2 - مون پلیه  2    

دیژون 0 -  موناکو 1  

نانت1  -  آنژه 1 

سنت اتین 2  - نیم المپیک  2    

استراسبورگ 0 - بوردو  2   

لوریان 0 -  رن  3  

لیل 0 - پاری سن ژرمن  0 

 

هفته پانزدهم

چهارشنبه 26 آذر

نیم المپیک 0 - نیس  2 

دیژون 0 - لیل  2 

مون پلیه 0 - متس  2

آنژه 0  - استراسبورگ  2 

رمس 3 - نانت  2 

رن 2 - مارسی 1

پاری سن ژرمن 2 - لوریان 0

لیون 2 - برست 2

موناکو 0 - لانس 3

بوردو 1 - سنت اتین 2
 

هفته چهاردهم

جمعه ٢١ آذر

سنت اتین 0 – آنژه  0 

 

شنبه ٢٢ آذر

مارسی 2 - موناکو  1 

لانس 2 - مون پلیه 3

 

یکشنبه ٢٣ آذر

نیس 0 - رن 1 

برست 2 - رمس 1 

استراسبورگ 2 - متس 2 

لوریان 3 - نیم المپیک 0 

نانت 1 - دیژون 1 

لیل 2 - بوردو 1 

پاری سن ژرمن 0 - لیون  1

 

لینک نتایج قبلی