• لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ناپولی - فرانکفور
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده) لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ناپولی - فرانکفورت)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:33:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/ناپولی - فرانکفور
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده) لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/ناپولی - فرانکفورت)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 01:23:00
  زمان پایان : 01:51:36
  مدت برنامه : 00:28:36
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:51:36
  زمان پایان : 02:00:01
  مدت برنامه : 00:08:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 02:00:09
  زمان پایان : 02:19:00
  مدت برنامه : 00:18:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 02:24:51
  زمان پایان : 02:44:02
  مدت برنامه : 00:19:11
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 02:47:09
  زمان پایان : 02:53:14
  مدت برنامه : 00:06:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • همه فن حریف - قسمت سی و یکم
  زمان آغاز: 02:53:14
  زمان پایان : 03:39:57
  مدت برنامه : 00:46:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 03:50:01
  زمان پایان : 03:56:19
  مدت برنامه : 00:06:18
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند محرمانه بوکاجونیورز
  زمان آغاز: 03:57:40
  زمان پایان : 04:37:30
  مدت برنامه : 00:39:50
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 04:43:35
  زمان پایان : 04:50:40
  مدت برنامه : 00:07:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب هندبال لیگ قهرمانان اروپا
  زمان آغاز: 05:06:09
  زمان پایان : 05:30:37
  مدت برنامه : 00:24:28
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 05:35:41
  زمان پایان : 05:54:32
  مدت برنامه : 00:18:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:22
  زمان پایان : 06:36:17
  مدت برنامه : 00:29:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (فولاد خوزستان - استقلال)
  زمان آغاز: 06:38:53
  زمان پایان : 08:10:11
  مدت برنامه : 01:31:18
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند محرمانه بوکاجونیورز
  زمان آغاز: 08:15:33
  زمان پایان : 08:55:23
  مدت برنامه : 00:39:50
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 09:02:20
  زمان پایان : 09:21:24
  مدت برنامه : 00:19:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • همه فن حریف - قسمت سی و یکم
  زمان آغاز: 09:30:50
  زمان پایان : 10:17:33
  مدت برنامه : 00:46:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 10:29:58
  زمان پایان : 10:49:51
  مدت برنامه : 00:19:53
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال لیگ اسپانیا
  زمان آغاز: 10:59:04
  زمان پایان : 11:24:09
  مدت برنامه : 00:25:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یک (زنده)
  زمان آغاز: 11:29:48
  زمان پایان : 12:12:15
  مدت برنامه : 00:42:27
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 12:17:12
  زمان پایان : 12:22:36
  مدت برنامه : 00:05:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یک (زنده)
  زمان آغاز: 12:22:36
  زمان پایان : 13:56:40
  مدت برنامه : 01:34:04
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند بوکاجونیورز
  زمان آغاز: 14:02:00
  زمان پایان : 14:42:53
  مدت برنامه : 00:40:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • اسنوبرد دربندسر
  زمان آغاز: 14:47:07
  زمان پایان : 14:53:24
  مدت برنامه : 00:06:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 14:59:47
  زمان پایان : 15:21:10
  مدت برنامه : 00:21:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:30:00
  زمان پایان : 15:47:20
  مدت برنامه : 00:17:20
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال فرانسه - هفته بیست و هفتم
  زمان آغاز: 15:55:35
  زمان پایان : 16:24:48
  مدت برنامه : 00:29:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش /زنده(کشتی نوجوانان قهرمانی کشور)
  زمان آغاز: 16:29:13
  زمان پایان : 17:51:19
  مدت برنامه : 01:22:06
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 17:53:44
  زمان پایان : 17:59:47
  مدت برنامه : 00:06:03
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • قهرمان ایران (زنده)
  زمان آغاز: 18:00:00
  زمان پایان : 18:25:54
  مدت برنامه : 00:25:54
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • قهرمان ایران (زنده)
  زمان آغاز: 18:34:25
  زمان پایان : 19:54:25
  مدت برنامه : 01:20:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • همه فن حریف - قسمت سی و دوم
  زمان آغاز: 19:59:30
  زمان پایان : 20:46:05
  مدت برنامه : 00:46:35
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا
  زمان آغاز: 20:55:48
  زمان پایان : 21:18:28
  مدت برنامه : 00:22:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 21:18:36
  زمان پایان : 21:29:21
  مدت برنامه : 00:10:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال 120
  زمان آغاز: 21:29:40
  زمان پایان : 23:23:31
  مدت برنامه : 01:53:51
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 23:23:31
  زمان پایان : 23:29:25
  مدت برنامه : 00:05:54
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/آرسنال - اسپورتینگ
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:29:59
  فوتبال لیگ اروپا (زنده)

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 26 اسفند

  16.00. تنیس کیش

  20.00. شب های فوتبالی

  23.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : ناتینگهام فارست - نیوکاسل

 • پنجشنبه 25 اسفند

  10.30. دست اول

  11.30. فوتبال یک

  15.30. دست اول

  16.00. تنیس کیش

  18.00. قهرمان ایران

  21.30. فوتبال 120

  23.30. فوتبال لیگ اروپا : آرسنال اسپورتینگ