• مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول /لیورپول- لاسک)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:33:00
  مدت برنامه : 00:15:00
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم /لیورپول- لاسک)
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:23:18
  زمان پایان : 01:39:57
  مدت برنامه : 00:16:39
 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 01:40:10
  زمان پایان : 02:18:04
  مدت برنامه : 00:37:54
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 02:23:14
  زمان پایان : 02:41:36
  مدت برنامه : 00:18:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 02:44:31
  زمان پایان : 03:10:44
  مدت برنامه : 00:26:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 03:14:50
  زمان پایان : 03:25:44
  مدت برنامه : 00:10:54
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال برزیل - هفته سی ودوم
  زمان آغاز: 03:26:52
  زمان پایان : 03:48:38
  مدت برنامه : 00:21:46
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (هندبال/ماگدبورگ - وسپرم)
  زمان آغاز: 03:52:24
  زمان پایان : 04:43:04
  مدت برنامه : 00:50:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال ایتالیا - مرور دوم
  زمان آغاز: 04:46:10
  زمان پایان : 05:12:04
  مدت برنامه : 00:25:54
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:18:02
  زمان پایان : 05:25:40
  مدت برنامه : 00:07:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 05:36:22
  زمان پایان : 05:59:08
  مدت برنامه : 00:22:46
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:32
  زمان پایان : 06:36:22
  مدت برنامه : 00:29:50
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول (استقلال خوزستان - سپاهان)
  زمان آغاز: 06:39:23
  زمان پایان : 07:28:43
  مدت برنامه : 00:49:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم (استقلال خوزستان - سپاهان)
  زمان آغاز: 07:29:49
  زمان پایان : 08:16:36
  مدت برنامه : 00:46:47
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • توی دروازه
  زمان آغاز: 08:21:54
  زمان پایان : 08:27:03
  مدت برنامه : 00:05:09
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • روزی روزگاری ورزش
  زمان آغاز: 08:27:16
  زمان پایان : 08:56:08
  مدت برنامه : 00:28:52
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/زنده (کشتی آزاد)
  زمان آغاز: 08:59:55
  زمان پایان : 11:45:52
  مدت برنامه : 02:45:57
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/زنده (کشتی آزاد)
  زمان آغاز: 11:52:41
  زمان پایان : 12:50:00
  مدت برنامه : 00:57:19
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال 120 / بازپخش
  زمان آغاز: 12:58:52
  زمان پایان : 14:58:52
  مدت برنامه : 02:00:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 15:03:28
  زمان پایان : 15:09:32
  مدت برنامه : 00:06:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 15:09:32
  زمان پایان : 15:22:48
  مدت برنامه : 00:13:16
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 15:22:56
  زمان پایان : 15:29:34
  مدت برنامه : 00:06:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ آرژانتین - مالی)
  زمان آغاز: 15:30:00
  زمان پایان : 16:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ آرژانتین - مالی)
  زمان آغاز: 16:33:00
  زمان پایان : 17:10:40
  مدت برنامه : 00:37:40
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ آرژانتین - مالی)
  زمان آغاز: 17:10:41
  زمان پایان : 17:22:41
  مدت برنامه : 00:12:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 17:23:53
  زمان پایان : 17:31:14
  مدت برنامه : 00:07:21
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 17:31:46
  زمان پایان : 17:56:45
  مدت برنامه : 00:24:59
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال آلمان - هفته دوازدهم
  زمان آغاز: 18:03:45
  زمان پایان : 18:20:18
  مدت برنامه : 00:16:33
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دوربین ورزش
  زمان آغاز: 18:25:10
  زمان پایان : 18:31:35
  مدت برنامه : 00:06:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال اسپانیا-هفته چهاردهم
  زمان آغاز: 18:32:07
  زمان پایان : 18:54:34
  مدت برنامه : 00:22:27
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 18:58:32
  زمان پایان : 19:11:55
  مدت برنامه : 00:13:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال ایتالیا
  زمان آغاز: 19:13:05
  زمان پایان : 19:46:05
  مدت برنامه : 00:33:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 19:51:58
  زمان پایان : 19:59:07
  مدت برنامه : 00:07:09
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • شبهای فوتبالی ( زنده)
  زمان آغاز: 19:59:39
  زمان پایان : 22:49:40
  مدت برنامه : 02:50:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 22:54:02
  زمان پایان : 22:59:21
  مدت برنامه : 00:05:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/ بارسلونا - لیون)
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 23:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 23:47:35
  زمان پایان : 23:55:23
  مدت برنامه : 00:07:48
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 10 آذر

  09.00. نيمه نهايي کشتي آزاد ليگ برتر

  15.30. رده بندي جام جهاني فوتبال کمتر 17 سال : آرژانتين - مالي

  20.00. شب هاي فوتبالي

  23.00. بسکتبال ليگ اروپا : بارسلونا ليون

 • جمعه 17 آذر

  20.00. شب های فوتبالی

  23.00. بسکتبال یورو لیگ : بارسلونا - فنرباغچه

 • پنجشنبه 16 آذر

  12.00. فوتبال یک

  15.00. فوتبال لیگ برتر : گل گهر سیرجان تراکتورسازی تبریز

  17.00. شب های فوتبالی

  21.30. فوتبال 120

  23.45. فوتبال لیگ برتر انگلیس : تاتنهام وستهام

 • چهارشنبه 15 آذر

  16.00. والیبال لیگ برتر : طبیعت شهرداری ارومیه

  21.15. هندبال لیگ قهرمانان اروپا : کیل کلشتاد

  23.00. لذت فوتبال

  23.45. فوتبال لیگ برتر انگلیس : استون ویلا منچسترسیتی

 • سه شنبه 14 آذر

  19.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : استقلال تاجیکستان النصر

  23.30. فوتبال جام حذفی ایتالیا : لاتسیو جنووا

 • دوشنبه 13 آذر

  18.45. شب های فوتبالی

  19.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : الهلال نساجی مازندران

  21.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : الاتحاد سپاهان

 • یکشنبه 12 آذر

  14.00. لذت فوتبال

  14.45. فوتبال لیگ هلند : فاینورد آیندهوون

  17.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : چلسی برایتون

  20.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : بایرلورکوزن دورتموند

  23.15. فوتبال سری آ ایتالیا : ناپولی اینتر

 • شنبه 11 آذر

  15.30. فینال فوتبال جام جهانی کمتر از 17 سال : آلمان - فرانسه

  17.45. لذت فوتبال

  18.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : آرسنال ولور

  21.00. فوتبال لیگا اسپانیا : رئال مادرید گرانادا

  23.15. فوتبال سری آ ایتالیا : میلان فروزینونه