• مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بارسلونا - سویا)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:24:00
  مدت برنامه : 00:24:00
  فوتبال اسپانیا (زنده)
 • منتخب فوتبال انگلیس-هفته ششم
  زمان آغاز: 00:27:34
  زمان پایان : 00:59:12
  مدت برنامه : 00:31:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:01:50
  زمان پایان : 01:21:19
  مدت برنامه : 00:19:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 01:23:57
  زمان پایان : 01:33:16
  مدت برنامه : 00:09:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند در جستجوی نیاگارا
  زمان آغاز: 01:33:59
  زمان پایان : 02:34:48
  مدت برنامه : 01:00:49
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 02:34:48
  زمان پایان : 02:40:39
  مدت برنامه : 00:05:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش(اتومبیل رانی)
  زمان آغاز: 02:43:03
  زمان پایان : 03:41:28
  مدت برنامه : 00:58:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • توی دروازه
  زمان آغاز: 03:42:44
  زمان پایان : 03:56:07
  مدت برنامه : 00:13:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دهکده آسیایی (زنده)
  زمان آغاز: 04:00:02
  زمان پایان : 04:30:45
  مدت برنامه : 00:30:43
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دهکده آسیایی (زنده)
  زمان آغاز: 04:39:18
  زمان پایان : 05:52:53
  مدت برنامه : 01:13:35
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دهکده آسیایی (زنده)
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 11:23:18
  مدت برنامه : 05:23:18
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 11:31:24
  زمان پایان : 11:36:35
  مدت برنامه : 00:05:11
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 11:36:35
  زمان پایان : 11:42:10
  مدت برنامه : 00:05:35
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 11:42:10
  زمان پایان : 11:48:06
  مدت برنامه : 00:05:56
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 11:48:06
  زمان پایان : 11:53:40
  مدت برنامه : 00:05:34
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دهکده آسیایی (زنده)
  زمان آغاز: 11:58:20
  زمان پایان : 16:19:41
  مدت برنامه : 04:21:21
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 16:19:41
  زمان پایان : 16:24:56
  مدت برنامه : 00:05:15
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 16:24:56
  زمان پایان : 16:30:40
  مدت برنامه : 00:05:44
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 16:30:40
  زمان پایان : 16:36:05
  مدت برنامه : 00:05:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 16:36:05
  زمان پایان : 16:41:28
  مدت برنامه : 00:05:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 16:41:28
  زمان پایان : 16:47:08
  مدت برنامه : 00:05:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال انگلیس-هفته ششم
  زمان آغاز: 16:47:21
  زمان پایان : 17:18:59
  مدت برنامه : 00:31:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 17:19:07
  زمان پایان : 17:29:45
  مدت برنامه : 00:10:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ بورنموث -آرسنال)
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 18:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 18:23:00
  زمان پایان : 18:28:15
  مدت برنامه : 00:05:15
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ بورنموث -آرسنال)
  زمان آغاز: 18:33:00
  زمان پایان : 19:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 19:23:15
  زمان پایان : 19:46:16
  مدت برنامه : 00:23:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 19:46:16
  زمان پایان : 19:54:45
  مدت برنامه : 00:08:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/ تاتنهام - لیورپول)
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:57:59
  زمان پایان : 21:03:00
  مدت برنامه : 00:05:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/ تاتنهام - لیورپول)
  زمان آغاز: 21:03:00
  زمان پایان : 21:53:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 21:53:15
  زمان پایان : 22:07:19
  مدت برنامه : 00:14:04
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 22:07:19
  زمان پایان : 22:14:15
  مدت برنامه : 00:06:56
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سالرنیتانا - اینتر
  زمان آغاز: 22:15:00
  زمان پایان : 23:03:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • کلیپ مناسبتی هفته وحدت
  زمان آغاز: 23:03:00
  زمان پایان : 23:08:23
  مدت برنامه : 00:05:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 23:11:43
  زمان پایان : 23:16:48
  مدت برنامه : 00:05:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سالرنیتانا - اینتر
  زمان آغاز: 23:18:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:41:59
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • شنبه 8 مهر

  17.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : بورنموث آرسنال

  19.30. لذت فوتبال

  20.00. فوتبال لیگ برتر انگلیس : تاتنهام لیورپول

  22.15. فوتبال سری آ ایتالیا : سالرنیتانا اینتر

 • جمعه 14 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  17.00. لیگ برتر فوتبال : هوادار فولاد

  22.00. شب های فوتبالی

 • پنجشنبه 13 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  20.30. فوتبال 120

  22.30. فوتبال لیگ اروپا : لیورپول سنت جی لوئیس

 • چهارشنبه 12 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  20.15. فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : اتلتیکومادرید فاینورد

  2215. لذت فوتبال

  22.30. فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : دورتموند میلان

 • سه شنبه 11 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  18.15. شب های فوتبالی

  19.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : نساجی الهلال

  21.30. شب های فوتبالی

  22.00. لذت فوتبال

  22.30. فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : منچستریونایتد گالاتاسرای

 • دوشنبه 10 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  18.30. شب های فوتبالی

  19.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : سپاهان الاتحاد

  21.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : النصر استقلال تاجیکستان

 • یکشنبه 9 مهر

  04.00. دهکده آسیایی

  14.00. دهکده آسیایی

  19.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  22.15. فوتبال سری آ ایتالیا : رم فروزینونه