• لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بایرن مونیخ - آرسنال)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:23:00
  مدت برنامه : 00:23:00
  مرحله یک چهارم نهایی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 00:23:00
  زمان پایان : 00:53:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:01:00
  زمان پایان : 01:22:02
  مدت برنامه : 00:21:02
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال اسپانیا - هفته سی و یکم
  زمان آغاز: 01:24:35
  زمان پایان : 01:49:07
  مدت برنامه : 00:24:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند رالی قهرمانی جهان
  زمان آغاز: 01:52:57
  زمان پایان : 02:18:44
  مدت برنامه : 00:25:47
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (سپک تاکرا)
  زمان آغاز: 02:22:17
  زمان پایان : 03:06:17
  مدت برنامه : 00:44:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (دوچرخه سواری)
  زمان آغاز: 03:10:17
  زمان پایان : 03:45:13
  مدت برنامه : 00:34:56
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 04:10:36
  زمان پایان : 04:31:38
  مدت برنامه : 00:21:02
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 04:33:22
  زمان پایان : 04:59:18
  مدت برنامه : 00:25:56
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/شیکاگو - آتالانتا
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 06:15:00
  مدت برنامه : 01:15:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 06:18:22
  زمان پایان : 06:27:35
  مدت برنامه : 00:09:13
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/شیکاگو - آتالانتا
  زمان آغاز: 06:30:00
  زمان پایان : 07:45:00
  مدت برنامه : 01:15:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 07:45:00
  زمان پایان : 07:56:16
  مدت برنامه : 00:11:16
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال فرانسه
  زمان آغاز: 08:05:02
  زمان پایان : 08:25:10
  مدت برنامه : 00:20:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند رالی قهرمانی جهان
  زمان آغاز: 08:30:19
  زمان پایان : 08:55:59
  مدت برنامه : 00:25:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب والیبال ایتالیا - دور پلی آف
  زمان آغاز: 09:00:24
  زمان پایان : 09:21:43
  مدت برنامه : 00:21:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال اسپانیا-هفته سی و یکم
  زمان آغاز: 09:22:36
  زمان پایان : 09:55:28
  مدت برنامه : 00:32:52
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 10:00:40
  زمان پایان : 10:21:41
  مدت برنامه : 00:21:01
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/تاجیکستان-کره جنوب
  زمان آغاز: 10:30:00
  زمان پایان : 11:10:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تاجیکستان-کره جنوب
  زمان آغاز: 11:25:00
  زمان پایان : 12:03:40
  مدت برنامه : 00:38:40
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • 2020 (زنده)
  زمان آغاز: 12:08:18
  زمان پایان : 12:29:45
  مدت برنامه : 00:21:27
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • 2020 /زنده (فوتسال نیمه اول/ایران - افغانستان)
  زمان آغاز: 12:30:00
  زمان پایان : 13:10:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • 2020 (زنده)
  زمان آغاز: 13:10:08
  زمان پایان : 13:22:34
  مدت برنامه : 00:12:26
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • 2020 /زنده (فوتسال نیمه دوم/ایران - افغانستان)
  زمان آغاز: 13:25:00
  زمان پایان : 14:05:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • 2020 (زنده)
  زمان آغاز: 14:05:15
  زمان پایان : 14:20:41
  مدت برنامه : 00:15:26
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 14:52:44
  مدت برنامه : 00:22:44
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 14:54:13
  زمان پایان : 14:59:47
  مدت برنامه : 00:05:34
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یک (زنده)
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 16:24:19
  مدت برنامه : 01:24:19
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران / زنده(فوتبال نیمه اول/پیکان - هوادار)
  زمان آغاز: 16:30:00
  زمان پایان : 17:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • معرفی محصولات آشپزی
  زمان آغاز: 17:18:08
  زمان پایان : 17:23:13
  مدت برنامه : 00:05:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران / زنده(فوتبال نیمه دوم/پیکان - هوادار)
  زمان آغاز: 17:33:00
  زمان پایان : 18:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/ زنده(هندبال نیمه اول/فرازبام دهدشت - فولادسپا
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 18:58:40
  مدت برنامه : 00:28:40
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/ زنده(هندبال نیمه اول/فرازبام دهدشت - فولادسپا
  زمان آغاز: 18:58:41
  زمان پایان : 19:10:01
  مدت برنامه : 00:11:20
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • معرفی محصولات آشپزی
  زمان آغاز: 19:10:01
  زمان پایان : 19:15:06
  مدت برنامه : 00:05:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/ زنده(هندبال نیمه دوم/فرازبام دهدشت - فولادسپا
  زمان آغاز: 19:20:00
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 20:02:42
  زمان پایان : 20:24:16
  مدت برنامه : 00:21:34
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال 120(زنده)
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 22:22:03
  مدت برنامه : 01:52:03
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - رم)
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 23:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • معرفی محصولات آشپزی
  زمان آغاز: 23:18:00
  زمان پایان : 23:23:05
  مدت برنامه : 00:05:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - رم)
  زمان آغاز: 23:33:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:26:59
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • شنبه 1 اردیبهشت

  12.30. فوتسال قهرمانی آسیا : افغانستان – کویت

  14.30. فوتسال قهرمانی آسیا : کره جنوبی – ژاپن

  15.15. دست اول

  16.45. برنامه 2020

  17.30. فوتسال قهرمانی آسیا : ایران – بحرین

  19.30. دست اول

  20.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : یونیون برلین – بایرن مونیخ

  22.00. فوتبال لیگ برتر انگلیس : ولورهمپتون – آرسنال

 • یکشنبه 2 اردیبهشت

  14.30. فوتسال قهرمانی آسیا : تایلند – ویتنام

  15.15. دست اول

  17.00. فوتبال لیگ برتر : ملوان – سپاهان

  19.30. دیدار نهایی فوتبال جام حذفی هلند : فاینورد – نایمخن

  22.30. فوتبال لیگ یک فرانسه : پاری سن ژرمن – لیون

 • دوشنبه 3 اردیبهشت

  14.30. فوتسال قهرمانی آسیا : ژاپن – تاجیکستان

  15.15. دست اول

  16.45. برنامه 2020

  17.30. فوتسال قهرمانی آسیا : ایران – کویت

  19.30. دست اول

  20.00. فوتبال سری آ ایتالیا : رم – بولونیا

  22.00. فوتبال سری آ ایتالیا : میلان – اینتر

 • سه شنبه 4 اردیبهشت

  15.00. دست اول

  19.15. دست اول

  19.30. بسکتبال لیگ اروپا

  21.30. لذت فوتبال

  22.30. نیمه نهایی فوتبال جام حذفی ایتالیا : لاتسیو – یوونتوس

 • چهارشنبه 5 اردیبهشت

  13.30. فوتبال نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا : یوکوهاما – اولسان

  15.30. دست اول

  19.00. اختتامیه قهرمان ایران

  22.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : منچستریونایتد – شفیلد

 • پنجشنبه 6 اردیبهشت

  12.15. برنامه فوتبال یک

  15.00. دست اول

  17.45. فوتبال جام حذفی : مس رفسنجان – پیکان

  19.45. دست اول

  20.30. فوتبال 120

  22.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : برایتون – منچسترسیتی

 • جمعه 7 اردیبهشت

  18.15. فوتبال جام حذفی : هوادار – مس سونگون

  20.30. شب های فوتبالی

 • جمعه 31 فروردین

  10.30. فوتسال قهرمانی آسیا : چین - ویتنام

  14.30. فوتسال قهرمانی آسیا : میانمار - تایلند

  16.00.تیراندازی قهرمانی جهان 

  16.30. لیگ برتر فوتبال : نساجی تراکتور

  18.30. لیگ برتر فوتبال : فولاد مس رفسنجان

  21.00. شب های فوتبالی

 • پنجشنبه 30 فروردین

  18.30. هندبال لیگ برتر : فرازبام دهدشت - فولاد سپاهان نوین 

  20.00. دست اول

  20.30. فوتبال 120

  22.30. یک چهارم نهایی فوتبال لیگ اروپا : رم - میلان