• هندبال زنده نیمه دوم(فرانسه - سوئد)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 01:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
  نیمه نهایی هندبال قهرمانی جهان لهستان 2023
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 01:04:03
  زمان پایان : 01:22:07
  مدت برنامه : 00:18:04
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:24:08
  زمان پایان : 01:30:48
  مدت برنامه : 00:06:40
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:31:06
  زمان پایان : 02:00:30
  مدت برنامه : 00:29:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • همه فن حریف - قسمت هجدهم
  زمان آغاز: 02:05:06
  زمان پایان : 02:51:01
  مدت برنامه : 00:45:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (کبدی)
  زمان آغاز: 03:00:46
  زمان پایان : 03:58:28
  مدت برنامه : 00:57:42
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (والیبال)
  زمان آغاز: 04:05:47
  زمان پایان : 04:50:55
  مدت برنامه : 00:45:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 04:51:03
  زمان پایان : 04:58:56
  مدت برنامه : 00:07:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (شنا)
  زمان آغاز: 05:02:46
  زمان پایان : 05:30:51
  مدت برنامه : 00:28:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:33:45
  زمان پایان : 05:40:40
  مدت برنامه : 00:06:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:32
  زمان پایان : 06:36:17
  مدت برنامه : 00:29:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (استقلال-ملوان)
  زمان آغاز: 06:46:18
  زمان پایان : 08:26:15
  مدت برنامه : 01:39:57
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند قلب سرخیو راموس - قسمت دوم
  زمان آغاز: 08:32:21
  زمان پایان : 08:52:41
  مدت برنامه : 00:20:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 08:56:37
  زمان پایان : 09:02:10
  مدت برنامه : 00:05:33
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (والیبال/زنیت کازان-دینامو مسکو)
  زمان آغاز: 09:02:24
  زمان پایان : 09:46:57
  مدت برنامه : 00:44:33
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 09:52:14
  زمان پایان : 10:21:38
  مدت برنامه : 00:29:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 10:25:04
  زمان پایان : 10:31:44
  مدت برنامه : 00:06:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 10:31:57
  زمان پایان : 10:52:48
  مدت برنامه : 00:20:51
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله لیگ اسپانیا - هفته هجدهم
  زمان آغاز: 11:03:10
  زمان پایان : 11:25:34
  مدت برنامه : 00:22:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 11:34:05
  زمان پایان : 11:52:09
  مدت برنامه : 00:18:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 12:01:19
  زمان پایان : 12:08:39
  مدت برنامه : 00:07:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 12:09:04
  زمان پایان : 12:16:40
  مدت برنامه : 00:07:36
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 12:24:29
  زمان پایان : 12:31:11
  مدت برنامه : 00:06:42
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال 120/بازپخش
  زمان آغاز: 12:31:24
  زمان پایان : 13:56:42
  مدت برنامه : 01:25:18
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 13:56:42
  زمان پایان : 14:02:08
  مدت برنامه : 00:05:26
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 14:02:58
  زمان پایان : 14:08:38
  مدت برنامه : 00:05:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند قلب سرخیو راموس - قسمت سوم
  زمان آغاز: 14:08:51
  زمان پایان : 14:29:01
  مدت برنامه : 00:20:10
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب والیبال سوپر لیگ ایتالیا
  زمان آغاز: 14:29:54
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 00:30:06
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 15:00:53
  زمان پایان : 15:20:57
  مدت برنامه : 00:20:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 15:24:33
  زمان پایان : 15:30:13
  مدت برنامه : 00:05:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:30:26
  زمان پایان : 15:50:44
  مدت برنامه : 00:20:18
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 15:51:34
  زمان پایان : 15:59:47
  مدت برنامه : 00:08:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • شب های فوتبالی (زنده)
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 17:39:56
  مدت برنامه : 01:39:56
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 17:39:56
  زمان پایان : 17:45:15
  مدت برنامه : 00:05:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • شب های فوتبالی (زنده)
  زمان آغاز: 17:49:51
  زمان پایان : 17:59:51
  مدت برنامه : 00:10:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 18:00:12
  زمان پایان : 18:34:14
  مدت برنامه : 00:34:02
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 18:34:24
  زمان پایان : 18:40:00
  مدت برنامه : 00:05:36
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/خیرونا - بارسلونا
  زمان آغاز: 18:45:00
  زمان پایان : 19:33:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 19:33:00
  زمان پایان : 19:39:35
  مدت برنامه : 00:06:35
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/خیرونا - بارسلونا
  زمان آغاز: 19:48:00
  زمان پایان : 20:38:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:38:00
  زمان پایان : 20:48:33
  مدت برنامه : 00:10:33
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 20:48:43
  زمان پایان : 20:55:00
  مدت برنامه : 00:06:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/بایرن مونیخ - فرا
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 21:48:00
  زمان پایان : 21:54:05
  مدت برنامه : 00:06:05
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/بایرن مونیخ - فرا
  زمان آغاز: 22:03:00
  زمان پایان : 22:53:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 14 بهمن

  20.00. شب های فوتبالی

  23.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : چلسی - فولام

 • پنجشنبه 13 بهمن

  10.30. دست اول

  11.30. فوتبال یک

  15.00. لیگ برتر فوتبال : مس رفسنجان ذوب آهن

  17.00. لیگ برتر فوتبال : صنعت نفت آبادان هوادار

  19.00. کادر فنی

  21.30. فوتبال 120

  23.30. فوتبال لیگا اسپانیا : رئال مادرید والنسیا

 • چهارشنبه 12 بهمن

  10.30. دست اول

  15.00. لیگ برتر فوتبال : سپاهان گل گهر

  15.45. دست اول

  18.00. کادر فنی

  21.00. شب های فوتبالی

  23.30. نیمه نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس : منچستریونایتد ناتینگهام فارست

 • سه شنبه 11 بهمن

  10.30. دست اول

  15.30. دست اول

  18.00. کادر فنی

  21.00. مثبت ورزش

  21.15. بسکتبال یورولیگ : فنرباغچه المپیاکو

  23.30. نیمه نهایی فوتبال جام اتحادیه انگلیس : نیوکاسل ساوتهمپتون

 • دوشنبه 10 بهمن

  10.30. دست اول

  15.30. دست اول

  16.00. لیگ برتر بسکتبال

  18.00. برنامه 2020

 • یکشنبه 9 بهمن

  10.30. دست اول

  12.00. تنیس جایزه بزرگ استرالیا دیدار پایانی: سیتسیپاس - جوکوویچ

  15.00. فوتبال سری آ ایتالیا : میلان ساسولو

  15.45. دست اول

  17.00. فوتبال لیگ برتر انگلیس : برایتون لیورپول

  19.00. لذت فوتبال

  20.00. مثبت ورزش

  20.30. هندبال قهرمانی جهان دیدار رده بندی: سوئد - اسپانیا

  23.30. هندبال قهرمانی جهان دیدار پایانی: فرانسه - دانمارک

 • شنبه 8 بهمن

  21.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : بایرن مونیخ فرانکفورت

  23.15. دیدار نهایی فوتبال کاپ پرتغال: اسپورتینگ - پورتو