• میان برنامه
  زمان آغاز: 00:03:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:15:00
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم /پاری سن ژرمن-مون
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 01:08:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  لیگ یک فرانسه
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:08:00
  زمان پایان : 01:28:40
  مدت برنامه : 00:20:40
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:28:40
  زمان پایان : 01:48:48
  مدت برنامه : 00:20:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:48:48
  زمان پایان : 01:58:10
  مدت برنامه : 00:09:22
 • دنیای ورزش (شمشیربازی)
  زمان آغاز: 01:58:10
  زمان پایان : 02:49:31
  مدت برنامه : 00:51:21
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:49:31
  زمان پایان : 03:05:14
  مدت برنامه : 00:15:43
 • دنیای ورزش (دو و میدانی)
  زمان آغاز: 03:05:14
  زمان پایان : 03:44:42
  مدت برنامه : 00:39:28
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:44:42
  زمان پایان : 03:50:47
  مدت برنامه : 00:06:05
 • دنیای ورزش (موتور سواری )
  زمان آغاز: 03:50:47
  زمان پایان : 04:42:30
  مدت برنامه : 00:51:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 04:42:55
  زمان پایان : 04:50:00
  مدت برنامه : 00:07:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:58:04
  زمان پایان : 05:08:23
  مدت برنامه : 00:10:19
 • پهلوون
  زمان آغاز: 05:08:23
  زمان پایان : 05:48:01
  مدت برنامه : 00:39:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:48:01
  زمان پایان : 06:12:30
  مدت برنامه : 00:24:29
 • والیبال (ایران - اسلوونی)
  زمان آغاز: 06:12:30
  زمان پایان : 07:28:42
  مدت برنامه : 01:16:12
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:28:42
  زمان پایان : 07:34:56
  مدت برنامه : 00:06:14
 • مجله بسکتبال اروپا
  زمان آغاز: 07:34:56
  زمان پایان : 07:57:32
  مدت برنامه : 00:22:36
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آقای ورزش
  زمان آغاز: 07:58:17
  زمان پایان : 08:12:43
  مدت برنامه : 00:14:26
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:12:43
  زمان پایان : 08:19:25
  مدت برنامه : 00:06:42
 • دنیای ورزش (شمشیربازی)
  زمان آغاز: 08:19:25
  زمان پایان : 09:00:30
  مدت برنامه : 00:41:05
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:00:30
  زمان پایان : 09:06:46
  مدت برنامه : 00:06:16
 • ورزش و مهارت
  زمان آغاز: 09:06:46
  زمان پایان : 09:22:50
  مدت برنامه : 00:16:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (دوچرخه سواری نمایشی)
  زمان آغاز: 09:23:22
  زمان پایان : 10:02:06
  مدت برنامه : 00:38:44
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • باشگاه
  زمان آغاز: 10:02:51
  زمان پایان : 10:29:16
  مدت برنامه : 00:26:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 10:30:09
  زمان پایان : 10:50:17
  مدت برنامه : 00:20:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:50:17
  زمان پایان : 11:00:37
  مدت برنامه : 00:10:20
 • فوتبال خاطره انگیز (پرتغال - هلند)
  زمان آغاز: 11:00:37
  زمان پایان : 12:37:44
  مدت برنامه : 01:37:07
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:37:44
  زمان پایان : 12:51:52
  مدت برنامه : 00:14:08
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 12:51:52
  زمان پایان : 12:58:14
  مدت برنامه : 00:06:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:58:14
  زمان پایان : 13:04:26
  مدت برنامه : 00:06:12
 • دنیای ورزش (سوارکاری)
  زمان آغاز: 13:19:17
  زمان پایان : 13:59:26
  مدت برنامه : 00:40:09
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویژه برنامه (همبستگی کشورهای اسلامی)
  زمان آغاز: 13:59:34
  زمان پایان : 14:19:35
  مدت برنامه : 00:20:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:19:35
  زمان پایان : 14:30:00
  مدت برنامه : 00:10:25
 • همبستگی کشورهای اسلامی (هندبال /رده بندی)
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 15:10:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:10:00
  زمان پایان : 15:25:00
  مدت برنامه : 00:15:00
 • همبستگی کشورهای اسلامی (هندبال /رده بندی)
  زمان آغاز: 15:25:00
  زمان پایان : 16:05:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:05:00
  زمان پایان : 16:15:17
  مدت برنامه : 00:10:17
 • ویژه برنامه (همبستگی کشورهای اسلامی)
  زمان آغاز: 16:15:17
  زمان پایان : 16:51:53
  مدت برنامه : 00:36:36
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:51:53
  زمان پایان : 16:59:54
  مدت برنامه : 00:08:01
 • ویژه برنامه (همبستگی کشورهای اسلامی)
  زمان آغاز: 16:59:54
  زمان پایان : 19:14:34
  مدت برنامه : 02:14:40
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:14:34
  زمان پایان : 19:30:00
  مدت برنامه : 00:15:26
 • لذت فوتبال/زنده
  زمان آغاز: 19:30:00
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول /چلسی - تاتنهام)
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:14:00
  مدت برنامه : 00:14:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول /چلسی - تاتنهام)
  زمان آغاز: 20:14:01
  زمان پایان : 20:48:01
  مدت برنامه : 00:34:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده
  زمان آغاز: 20:48:01
  زمان پایان : 21:03:00
  مدت برنامه : 00:14:59
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم /چلسی - تاتنهام)
  زمان آغاز: 21:03:00
  زمان پایان : 21:53:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • لذت فوتبال/زنده
  زمان آغاز: 21:53:00
  زمان پایان : 23:15:00
  مدت برنامه : 01:22:00
  لذت فوتبال/زنده
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول / سالرنتینا - رم)
  زمان آغاز: 23:15:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:44:59
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 28 مرداد

  12:30. کشتی جوانان جهان بلغارستان

  18:30. فوتبال لیگ برتر: تراکتور - ذوب آهن

  20:30. فوتبال لیگ برتر: صنعت نفت آبادان - آلومینیوم اراک

  22:30. شب های فوتبالی

 • پنجشنبه 27 مرداد

  16:00. ویژه برنامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

  20:30. ویژه برنامه اختتامیه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

 • چهارشنبه 26 مرداد

  16:00. ویژه برنامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

  19:30. کشتی جوانان جهان بلغارستان

 • سه شنبه 25 مرداد

  12:30. کشتی جوانان جهان بلغارستان

  16:00. ویژه برنامه بازهای همبستگی کشورهای اسلامی

  18:15. کشتی جوانان جهان بلغارستان

  22:00. ویژه برنامه بازهای همبستگی کشورهای اسلامی

  23:30. فوتبال انتخابی لیگ قهرمانان اروپا: گلاسکو رنجرز - آیندهوون

 • دوشنبه 24 مرداد

  12:30. کشتی جوانان جهان بلغارستان

  16:00. ویژه برنامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

  19:15. کشتی جوانان جهان بلغارستان

  20:15. ویژه برنامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

  22:15. لذت فوتبال

  23:30. فوتبال لیگ برتر انگلیس: لیورپول - کریستال پالاس

   

 • یکشنبه 23 مرداد

  14:00. ویژه برنامه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی

  19:15. لذت فوتبال

  20:00. فوتبال لیگ برتر انگلیس: چلسی - تاتنهام

  23:15. فوتبال سری آ ایتالیا: سالرنیتانا - رم