• دنیای ورزش(دوجرخه سواری)
  زمان آغاز: 00:01:14
  زمان پایان : 00:41:26
  مدت برنامه : 00:40:12
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:41:26
  زمان پایان : 01:05:42
  مدت برنامه : 00:24:16
 • خاطره بازی با آقا جواد
  زمان آغاز: 01:06:00
  زمان پایان : 01:35:14
  مدت برنامه : 00:29:14
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:40:43
  زمان پایان : 02:00:40
  مدت برنامه : 00:19:57
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند داستان های فوتبال(لهستان)
  زمان آغاز: 02:06:07
  زمان پایان : 02:37:52
  مدت برنامه : 00:31:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال لیگ اروپا - مرور فصل 2024 - 2023
  زمان آغاز: 02:45:32
  زمان پایان : 03:03:38
  مدت برنامه : 00:18:06
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش/خاطره انگیز (بسکتبال /آمریکا - اسپانیا)
  زمان آغاز: 03:25:00
  زمان پایان : 04:36:33
  مدت برنامه : 01:11:33
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (دو و میدانی)
  زمان آغاز: 04:39:19
  زمان پایان : 05:05:42
  مدت برنامه : 00:26:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب تنیس
  زمان آغاز: 05:10:04
  زمان پایان : 05:29:35
  مدت برنامه : 00:19:31
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 05:31:26
  زمان پایان : 05:51:23
  مدت برنامه : 00:19:57
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:32
  زمان پایان : 06:36:32
  مدت برنامه : 00:30:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (هلند - انگلیس)
  زمان آغاز: 06:39:54
  زمان پایان : 07:28:28
  مدت برنامه : 00:48:34
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (هلند - انگلیس)
  زمان آغاز: 07:29:24
  زمان پایان : 08:19:09
  مدت برنامه : 00:49:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند داستان های فوتبال(لهستان)
  زمان آغاز: 08:29:56
  زمان پایان : 09:01:41
  مدت برنامه : 00:31:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال لیگ اروپا - مرور فصل 2024 - 2023
  زمان آغاز: 09:03:26
  زمان پایان : 09:20:23
  مدت برنامه : 00:16:57
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 09:30:34
  زمان پایان : 09:50:31
  مدت برنامه : 00:19:57
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • کوه گشت
  زمان آغاز: 10:02:11
  زمان پایان : 10:56:58
  مدت برنامه : 00:54:47
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 11:06:44
  زمان پایان : 11:20:29
  مدت برنامه : 00:13:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • خاطره بازی با آقا جواد
  زمان آغاز: 11:20:42
  زمان پایان : 11:49:56
  مدت برنامه : 00:29:14
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • همراه (یگانه غریب گشته)
  زمان آغاز: 11:53:02
  زمان پایان : 12:04:22
  مدت برنامه : 00:11:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش/خاطره انگیز (وزنه برداری)
  زمان آغاز: 12:20:01
  زمان پایان : 13:18:44
  مدت برنامه : 00:58:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • موتو جی پی آلمان
  زمان آغاز: 13:28:05
  زمان پایان : 14:14:28
  مدت برنامه : 00:46:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند داستان های فوتبال(بلژیک)
  زمان آغاز: 14:18:27
  زمان پایان : 14:51:05
  مدت برنامه : 00:32:38
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (دوچرخه سواری)
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:51:14
  مدت برنامه : 00:51:14
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش زنده (فوتسال نیمه اول/فرش آرا - گیتی پسند )
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:40:00
  مدت برنامه : 00:40:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 16:47:11
  زمان پایان : 16:53:19
  مدت برنامه : 00:06:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش زنده (فوتسال نیمه دوم/فرش آرا - گیتی پسند )
  زمان آغاز: 16:54:40
  زمان پایان : 17:34:55
  مدت برنامه : 00:40:15
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 17:41:07
  زمان پایان : 17:56:00
  مدت برنامه : 00:14:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • خاطره بازی با آقا جواد
  زمان آغاز: 17:57:41
  زمان پایان : 18:27:54
  مدت برنامه : 00:30:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 18:34:47
  زمان پایان : 18:58:37
  مدت برنامه : 00:23:50
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال برزیل
  زمان آغاز: 19:04:27
  زمان پایان : 19:22:09
  مدت برنامه : 00:17:42
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایران - قرقیزستان)
  زمان آغاز: 19:30:00
  زمان پایان : 19:41:40
  مدت برنامه : 00:11:40
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایران - قرقیزستان)
  زمان آغاز: 19:41:41
  زمان پایان : 20:18:01
  مدت برنامه : 00:36:20
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • نماهنگ حجاب و عفاف
  زمان آغاز: 20:24:39
  زمان پایان : 20:31:14
  مدت برنامه : 00:06:35
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ایران - قرقیزستان)
  زمان آغاز: 20:33:00
  زمان پایان : 21:25:00
  مدت برنامه : 00:52:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (فرمول یک انگلیس)
  زمان آغاز: 21:45:35
  زمان پایان : 22:51:45
  مدت برنامه : 01:06:10
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آنچه شما خواسته اید
  زمان آغاز: 23:02:52
  زمان پایان : 23:12:08
  مدت برنامه : 00:09:16
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله لیگ قهرمان اروپا
  زمان آغاز: 23:13:24
  زمان پایان : 23:31:27
  مدت برنامه : 00:18:03
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ملل (تایلند)
  زمان آغاز: 23:38:03
  زمان پایان : 23:55:32
  مدت برنامه : 00:17:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • شنبه 23 تیر

  15.00. دست اول

  15.30. تور دوچرخه سواری فرانسه

  20.00. دست اول

  21.00. ویژه برنامه یورو 24

 • یکشنبه 24 تیر

  13.30. تور دوچرخه سواری فرانسه

  15.00. دست اول

  21.00. ویژه برنامه یورو 24

 • دوشنبه 25 تیر

  00.30. ویژه برنامه یورو 24

  14.30. هندبال جوانان آسیا : ایران – چین

 • سه شنبه 26 تیر

  12.15. هندبال جوانان آسیا : ایران – کویت

 • چهارشنبه 27 تیر

  15.00. دست اول

  20.00. دست اول

 • پنجشنبه 28 تیر

  15.00. دست اول

  20.00. دست اول

 • جمعه 29 تیر

  16.00. فوتسال لیگ برتر

 • جمعه 22 تیر

  15.00. تور دوچرخه سواری فرانسه

  16.00. لیگ برتر فوتسال : فرش آرا - گيتي پسند

  19.30. ديدار نهايي فوتبال کمتر از 20 سال کافا : ایران قرقیزستان