• فوتبال نیمه دوم(عربستان - مکزیک)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:24:59
  مدت برنامه : 00:24:59
  فوتبال نیمه دوم(عربستان - مکزیک)
 • جام 22-زنده
  زمان آغاز: 00:24:59
  زمان پایان : 01:22:59
  مدت برنامه : 00:58:00
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:23:59
  زمان پایان : 01:43:16
  مدت برنامه : 00:19:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (اتومبیل ر انی)
  زمان آغاز: 01:50:57
  زمان پایان : 02:45:03
  مدت برنامه : 00:54:06
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فینال های جام جهانی
  زمان آغاز: 02:49:57
  زمان پایان : 02:58:05
  مدت برنامه : 00:08:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تنیس (جوکوویچ - فریتز)
  زمان آغاز: 03:01:41
  زمان پایان : 04:33:47
  مدت برنامه : 01:32:06
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (سوارکاری )
  زمان آغاز: 04:37:47
  زمان پایان : 05:17:31
  مدت برنامه : 00:39:44
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 05:18:21
  زمان پایان : 05:26:00
  مدت برنامه : 00:07:39
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه جام جهانی
  زمان آغاز: 05:36:45
  زمان پایان : 05:45:03
  مدت برنامه : 00:08:18
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند غنا در جام جهانی
  زمان آغاز: 05:49:06
  زمان پایان : 05:56:09
  مدت برنامه : 00:07:03
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب جام جهانی روز دهم
  زمان آغاز: 06:06:00
  زمان پایان : 06:24:29
  مدت برنامه : 00:18:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (استرالیا - دانمارک)
  زمان آغاز: 06:30:43
  زمان پایان : 08:12:12
  مدت برنامه : 01:41:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند هلند-کاستاریکا
  زمان آغاز: 08:16:28
  زمان پایان : 08:24:53
  مدت برنامه : 00:08:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 08:30:41
  زمان پایان : 08:49:58
  مدت برنامه : 00:19:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (تونس - فرانسه)
  زمان آغاز: 08:59:59
  زمان پایان : 10:42:12
  مدت برنامه : 01:42:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 10:42:12
  زمان پایان : 10:47:44
  مدت برنامه : 00:05:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • میان برنامه جام جهانی
  زمان آغاز: 10:54:07
  زمان پایان : 10:59:30
  مدت برنامه : 00:05:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول
  زمان آغاز: 10:59:43
  زمان پایان : 11:27:49
  مدت برنامه : 00:28:06
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب جام جهانی روز یازدهم
  زمان آغاز: 11:28:03
  زمان پایان : 11:46:32
  مدت برنامه : 00:18:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 11:47:36
  زمان پایان : 11:53:00
  مدت برنامه : 00:05:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (عربستان - مکزیک)
  زمان آغاز: 12:02:11
  زمان پایان : 13:37:28
  مدت برنامه : 01:35:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 13:37:28
  زمان پایان : 13:45:17
  مدت برنامه : 00:07:49
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 13:51:38
  زمان پایان : 13:59:47
  مدت برنامه : 00:08:09
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال (لهستان - آرژانتین)
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:43:00
  مدت برنامه : 01:43:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 15:52:18
  زمان پایان : 15:58:53
  مدت برنامه : 00:06:35
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول
  زمان آغاز: 15:59:06
  زمان پایان : 16:27:06
  مدت برنامه : 00:28:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 16:27:46
  زمان پایان : 16:33:08
  مدت برنامه : 00:05:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 16:33:21
  زمان پایان : 16:53:12
  مدت برنامه : 00:19:51
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 16:53:20
  زمان پایان : 16:59:30
  مدت برنامه : 00:06:10
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 16:59:43
  زمان پایان : 17:10:35
  مدت برنامه : 00:10:52
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 17:14:40
  زمان پایان : 18:15:03
  مدت برنامه : 01:00:23
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 18:23:04
  زمان پایان : 18:29:45
  مدت برنامه : 00:06:41
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول(کانادا - مراکش)
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 19:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 19:18:00
  زمان پایان : 19:24:35
  مدت برنامه : 00:06:35
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 19:27:43
  زمان پایان : 19:33:00
  مدت برنامه : 00:05:17
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم(کانادا - مراکش)
  زمان آغاز: 19:33:00
  زمان پایان : 20:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 20:30:17
  زمان پایان : 22:17:17
  مدت برنامه : 01:47:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 22:22:17
  زمان پایان : 22:29:45
  مدت برنامه : 00:07:28
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول(کاستاریکا - آلمان)
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 23:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جام 22 (زنده)
  زمان آغاز: 23:26:00
  زمان پایان : 23:33:00
  مدت برنامه : 00:07:00
  جام 22 (زنده) - ویژه برنامه جام جهانی
 • فوتبال/زنده نیمه دوم(کاستاریکا - آلمان)
  زمان آغاز: 23:33:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:26:59
  جام جهانی قطر 2022

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • پنجشنبه 10 آذر

  18.30. فوتبال جام جهانی : کانادا - مراکش 

  20.30. جام 22

  22.30. فوتبال جام جهانی : کاستاریکا - آلمان

 • جمعه 11 آذر

  11.00. دست اول 

  16.00. دست اول

  17.00. جام 22

  18.30. جام جهاني فوتبال 2022 قطر : غنا – اروگوئه 

  20.30. جام 22 

  22.30. جام جهاني فوتبال 2022 قطر : صربستان – سوئيس 

 • جمعه 18 آذر

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  17.30. جام 22

  20.15. جام 22

 • پنجشنبه 17 آذر

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  20.00. جام 22

 • پنجشنبه 17 آذر

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  20.00. جام 22

 • چهارشنبه 16 آذر

  11.00. دست اول

  14.00. برنامه 2020

  16.00. دست اول

  20.00. جام 22

 • سه شنبه 15 آذر

  00.30. جام 22

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  17.30. جام 22

  20.30. جام 22

 • دوشنبه 14 آذر

  00.30. جام 22

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  17.30. جام 22

  20.30. جام 22

 • یکشنبه 13 آذر

  00.30. جام 22

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  17.30. جام 22

  20.30. جام 22

 • شنبه 12 آذر

  11.00. دست اول

  16.00. دست اول

  17.30. جام 22

  20.30. جام 22