معرفی برنامه

پی گیری آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان با برنامه دست اول از شبکه ورزش سیما . 

قسمت های دست اول - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
دست اول (زنده)
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 20:0:46
27 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 27 تیر 1403 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 تیر 1403 - 20:0:2
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 تیر 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 23 تیر 1403 - 20:0:25
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 23 تیر 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 20:0:9
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 21 تیر 1403 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 20 تیر 1403 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 19 تیر 1403 - 20:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 19 تیر 1403 - 14:29:51
24 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 18 تیر 1403 - 15:0:40
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 17 تیر 1403 - 19:0:42
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 17 تیر 1403 - 15:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 20:0:1
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 16 تیر 1403 - 15:0:2
24 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 15 تیر 1403 - 17:0:2
20 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 15 تیر 1403 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 20:0:6
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 14 تیر 1403 - 15:0:8
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 19:30:0
8 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 12 تیر 1403 - 20:0:31
25 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 12 تیر 1403 - 15:0:6
23 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 11 تیر 1403 - 20:0:19
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 11 تیر 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 10 تیر 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 9 تیر 1403 - 15:0:4
24 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 8 تیر 1403 - 20:30:0
54 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 8 تیر 1403 - 17:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 8 تیر 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
جمعه 8 تیر 1403 - 12:59:58
27 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 20:15:0
26 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 15:0:22
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 7 تیر 1403 - 12:15:34
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 15:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 5 تیر 1403 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 4 تیر 1403 - 20:0:19
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 4 تیر 1403 - 15:0:22
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 3 تیر 1403 - 14:0:20
24 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 2 تیر 1403 - 20:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 2 تیر 1403 - 14:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 14:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 19:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 13:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 17:45:0
10 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 19:0:0
29 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 15:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 20:15:5
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 26 خرداد 1403 - 14:30:13
21 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 20:0:23
23 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 15:30:34
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 20:0:22
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 15:0:32
24 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 19:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 14:29:56
23 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 19:45:0
9 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 21:1:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 20:29:0
11 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 13:37:23
17 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 19 خرداد 1403 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 19 خرداد 1403 - 16:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 21:0:0
27 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 16:0:0
10 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 20:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 13:30:0
12 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 19:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 15:29:55
26 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 20:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 15:2:11
24 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 19:42:49
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 15:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 15:0:16
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 20:0:19
24 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 15:0:47
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 19:16:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 19:0:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 16:30:0
26 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 11:30:0
26 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 15:0:9
28 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 11:0:37
27 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:0:22
28 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 17:0:0
29 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 15:0:6
29 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 10:59:46
24 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 15:0:45
24 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 14:59:56
23 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 15:48:8
14 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 19:48:8
11 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 15:0:1
21 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 12:8:48
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:30:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:30:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 15:0:5
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 20:18:13
12 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:21:28
10 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 16:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 19:30:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
11 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 15:0:37
24 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 19:59:59
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 20:18:13
12 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
10 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 20:10:0
13 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
9 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 20:15:0
13 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 15:0:18
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 20:18:0
13 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 20:18:13
13 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 15:0:31
24 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 25 فروردین 1403 - 19:14:53
14 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 25 فروردین 1403 - 15:48:13
14 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 20:30:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 15:0:11
23 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 18 فروردین 1403 - 15:48:13
14 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 15:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 26 اسفند 1402 - 19:33:0
10 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 26 اسفند 1402 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 20:0:0
26 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 19:48:13
11 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 15:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 20:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 15:30:50
17 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 14:40:13
11 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 20:0:15
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 15:0:0
17 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 19 اسفند 1402 - 20:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 19 اسفند 1402 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 20:18:13
11 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 15:45:0
13 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 19:45:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول(زنده)
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 15:0:10
25 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 15:18:13
6 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول(زنده)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 18:30:50
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 14:1:30
14 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 5 اسفند 1402 - 19:33:0
11 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 5 اسفند 1402 - 15:2:40
29 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 20:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 15:48:0
8 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 20:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 15:18:13
12 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 19:59:57
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 14:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 19:30:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 28 بهمن 1402 - 19:18:8
7 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 28 بهمن 1402 - 14:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 20:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 15:53:5
6 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 20:0:0
23 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 15:0:44
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 19:30:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 15:0:10
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 21 بهمن 1402 - 15:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 20:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 19:59:56
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 15:0:21
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 20:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 15:0:54
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 20:0:38
23 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 15:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 20:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 14 بهمن 1402 - 14:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 14:29:53
17 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 17:56:13
6 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 19:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 14:30:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 14:30:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 20:15:0
13 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 15:0:21
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 7 بهمن 1402 - 19:33:21
12 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 7 بهمن 1402 - 15:0:0
27 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 14:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 15:0:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 15:0:53
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 30 دی 1402 - 15:5:53
21 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 28 دی 1402 - 14:0:53
28 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 27 دی 1402 - 14:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 26 دی 1402 - 20:20:5
9 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 26 دی 1402 - 15:0:0
28 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 25 دی 1402 - 20:0:2
21 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 25 دی 1402 - 14:15:13
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 20:48:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 20:15:8
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 14:0:32
25 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 24 دی 1402 - 14:0:0
26 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 23 دی 1402 - 20:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 23 دی 1402 - 14:0:31
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 21 دی 1402 - 15:2:22
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 20 دی 1402 - 20:0:1
23 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 20 دی 1402 - 15:0:0
25 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 19 دی 1402 - 19:0:10
25 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 19 دی 1402 - 15:0:21
29 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 19 دی 1402 - 15:0:3
29 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 18 دی 1402 - 20:0:0
24 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 18 دی 1402 - 15:0:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 17 دی 1402 - 20:0:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 17 دی 1402 - 15:0:6
28 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 16 دی 1402 - 20:38:57
15 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 16 دی 1402 - 15:18:8
11 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 14 دی 1402 - 20:23:5
7 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 14 دی 1402 - 19:23:13
8 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 14 دی 1402 - 15:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 13 دی 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 13 دی 1402 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 12 دی 1402 - 20:0:0
28 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 12 دی 1402 - 14:59:34
27 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 11 دی 1402 - 20:0:18
17 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 11 دی 1402 - 15:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 10 دی 1402 - 20:0:11
30 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 10 دی 1402 - 15:48:13
10 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 9 دی 1402 - 19:18:13
12 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 9 دی 1402 - 15:0:9
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 7 دی 1402 - 20:0:2
14 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 7 دی 1402 - 15:52:20
10 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 6 دی 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 6 دی 1402 - 15:0:8
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 5 دی 1402 - 19:21:15
11 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 5 دی 1402 - 14:59:54
30 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 4 دی 1402 - 20:0:0
11 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 4 دی 1402 - 14:0:19
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 3 دی 1402 - 20:5:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 2 دی 1402 - 15:53:29
9 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 20:0:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 15:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 20:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 15:0:1
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 28 آذر 1402 - 19:0:2
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 28 آذر 1402 - 14:51:26
11 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 27 آذر 1402 - 20:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 27 آذر 1402 - 15:53:18
9 دقیقه
دست اول - غزه
دو شنبه 29 آبان 1402 - 23:1:46
2 دقیقه
دست اول - غزه
دو شنبه 29 آبان 1402 - 15:17:19
2 دقیقه
دست اول - غزه
دو شنبه 29 آبان 1402 - 11:56:52
2 دقیقه
دست اول (غزه)
جمعه 26 آبان 1402 - 14:27:46
2 دقیقه
دست اول (غزه)
جمعه 26 آبان 1402 - 13:21:27
2 دقیقه
دست اول (غزه)
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 19:37:56
2 دقیقه
دست اول (غزه)
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 15:25:2
2 دقیقه
دست اول (غزه)
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 14:13:29
2 دقیقه
دست اول (غزه)
سه شنبه 23 آبان 1402 - 22:50:34
2 دقیقه
دست اول (غزه)
سه شنبه 23 آبان 1402 - 13:18:8
2 دقیقه
دست اول (غزه)
سه شنبه 23 آبان 1402 - 5:1:4
2 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 1 مهر 1402 - 10:30:12
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 10:30:24
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 15:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 10:30:13
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 10:29:56
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 10:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 10:30:44
20 دقیقه
دست اول (گزارش سفر کربلا)
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 10:41:19
5 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 10:30:1
25 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 15:29:56
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 10:29:45
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 15:30:14
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 10:30:4
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 18 شهریور 1402 - 14:30:30
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 18 شهریور 1402 - 10:30:20
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 15:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 10:30:56
21 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 15:29:53
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 10:30:17
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 15:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 10:30:2
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 15:30:0
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 10:30:47
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 11 شهریور 1402 - 15:33:32
13 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 11 شهریور 1402 - 10:30:24
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 15:30:36
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 10:33:18
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 15:30:34
15 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 10:0:8
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 15:29:49
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 10:29:59
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 15:45:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 10:30:6
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 15:30:57
14 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 11:25:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 10:30:34
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 4 شهریور 1402 - 16:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 4 شهریور 1402 - 10:32:9
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 15:30:33
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 10:30:23
22 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 10:0:4
8 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 10:30:26
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 10:30:16
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 15:30:53
17 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 10:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 28 مرداد 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 28 مرداد 1402 - 10:30:7
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 10:31:22
23 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 15:30:0
16 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 10:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 10:30:2
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 15:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 10:29:55
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 21 مرداد 1402 - 15:48:13
14 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 21 مرداد 1402 - 10:29:54
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 15:43:27
8 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 10:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 15:30:19
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 15:30:6
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 10:30:20
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 15:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 10:30:7
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 15:0:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 10:30:14
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 14 مرداد 1402 - 15:30:7
14 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 14 مرداد 1402 - 10:30:28
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 10:31:17
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 15:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 10:30:14
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 10:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 10:30:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 15:30:1
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 10:30:23
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 15:30:52
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 7 مرداد 1402 - 10:31:7
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 15:30:24
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 10:30:20
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 15:45:0
10 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 10:30:3
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 15:30:36
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 11:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 15:30:0
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 10:42:50
8 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 10:30:2
21 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 15:29:56
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 31 تیر 1402 - 10:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 15:0:1
8 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 10:30:9
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 14:30:35
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 10:30:7
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 27 تیر 1402 - 15:18:8
10 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 27 تیر 1402 - 10:31:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 26 تیر 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 26 تیر 1402 - 10:30:30
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 25 تیر 1402 - 15:30:0
17 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 25 تیر 1402 - 10:30:17
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 24 تیر 1402 - 15:25:0
12 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 24 تیر 1402 - 10:30:51
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 16:30:4
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 10:30:14
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 16:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 10:30:4
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 20 تیر 1402 - 16:15:0
12 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 20 تیر 1402 - 10:29:57
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 19 تیر 1402 - 15:30:46
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 19 تیر 1402 - 10:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 18 تیر 1402 - 14:12:43
8 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 18 تیر 1402 - 10:0:1
18 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 17 تیر 1402 - 16:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 17 تیر 1402 - 10:0:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 16:30:0
17 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 10:0:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 16:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 10:0:41
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 13 تیر 1402 - 16:29:54
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 13 تیر 1402 - 10:0:5
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 12 تیر 1402 - 15:30:34
17 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 12 تیر 1402 - 10:30:40
18 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 11 تیر 1402 - 15:30:35
21 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 11 تیر 1402 - 10:30:1
21 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 10 تیر 1402 - 15:29:47
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 10 تیر 1402 - 10:30:23
21 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 15:30:0
18 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 6 تیر 1402 - 15:30:6
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 6 تیر 1402 - 10:29:48
20 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 5 تیر 1402 - 15:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 5 تیر 1402 - 10:30:15
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 4 تیر 1402 - 16:0:32
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 4 تیر 1402 - 10:30:28
22 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 3 تیر 1402 - 16:30:0
20 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 3 تیر 1402 - 10:30:9
22 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 14:10:40
13 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 10:30:9
23 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 14:0:34
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 10:30:1
20 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 14:0:51
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 11:0:2
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 15:30:0
22 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 10:30:1
19 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 16:29:57
10 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 10:30:5
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 27 خرداد 1402 - 15:30:28
23 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 27 خرداد 1402 - 10:29:51
19 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 15:0:17
18 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 10:30:0
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 15:30:39
19 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 10:30:39
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 15:30:1
19 دقیقه
دست اول (زنده)
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 10:29:50
19 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 15:30:22
18 دقیقه
دست اول (زنده)
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 10:30:42
20 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 16:15:0
15 دقیقه
دست اول (زنده)
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 9:30:27
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 20 خرداد 1402 - 15:30:8
19 دقیقه
دست اول (زنده)
شنبه 20 خرداد 1402 - 10:30:6
20 دقیقه
دست اول (زنده)
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 11:30:53
20 دقیقه
دست اول (زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 15:30:0
19 دقیقه