فوتبال لیگ یک فرانسه

معرفی برنامه

هفته سی و هشتم

یکشنبه 2 خرداد

آنژه 1 – 2  لیل  
برست 0 – 2  پاری سن ژرمن
لانس 0 -  0 موناکو
لیون  2 – 3  نیس
متس  1 – 0  مارسی
نانت  1 – 2  مون پلیه
رمس  1 – 2  بوردو
رن  2 – 0  نیم المپیک
سنت اتین  0 – 1  دیژون
استراسبورگ  1 – 1  لوریان

هفته سی و هفتم

یکشنبه 26 ارديبهشت 

بوردو 3 – لانس  0 

دیژون 0 – نانت  4 

لیل 0 - سنت اتین  0 

لوریان 2 – متس  1 

مارسی 3  - آنژه  2 

موناکو 2 – رن  1 

مون پلیه 0 - برست  0

نیس  0 – استراسبورگ  2 

نیم المپیک 2 – لیون  5 

پاری سن ژرمن 4 - رمس  0 

 

هفته سی و ششم

جمعه 17 ارديبهشت

لانس 0 - لیل 3

 

شنبه 18 ارديبهشت

نانت 3 -  بوردو 0

لیون 4 - لوریان 1

 

یکشنبه 19 ارديبهشت

سنت اتین 1 - مارسی 0 

استراسبورگ 2 - مون پلیه 3 

متس 0 - نیم المپیک 3 

نیس 3 - برست 2 

آنژه 3 - دیژون 0 

رمس 0 - موناکو 1 

رن  1 - پاری سن ژرمن  1 
 

هفته سی و پنجم  

جمعه 10 ارديبهشت 
مارسی 1 - استراسبورگ  1     

شنبه 11 ارديبهشت 
پاری سن ژرمن 2 - لانس 1    
لیل 2 - نیس 0

یکشنبه 12 ارديبهشت 
بوردو 1 - رن  0     
برست 1 - نانت 4 
دیژون 1 - متس 5     
لوریان 2 - آنژه 0 
نیم المپیک 2 - رمس 2   
مون پلیه 1 - سنت اتین 2 
موناکو 2 - لیون  3 

 

هفته سی و چهارم 

جمعه 3 اردیبهشت
رمس 1 - مارسی  3 
 
شنبه 4 اردیبهشت
سنت اتین 1 - برست  2 
متس  1 - پاری سن ژرمن   3
 
یکشنبه 5 اردیبهشت
نیس 3 - مون پلیه 1
لانس 2 - نیم المپیک 1
لوریان 4 - بوردو 1
استراسبورگ 1 - نانت 2
رن 5 - دیژون 1
آنژه 0 - موناکو 1
لیون  2 - لیل  3 

 

هفته سی و سوم  
 
جمعه 27 فروردین  
لیل 1 -  مون پلیه 1 

شنبه 28 فروردین  
آنژه  0 - رن  3    
مارسی 3 - لوریان  2 
    
یکشنبه 29 فروردین  
پاری سن ژرمن 3 - سنت اتین 2    
رمس 0 - متس 0    
برست 1 - لانس 1    
دیژون 2 - نیس 0    
نیم المپیک 1 - استراسبورگ 1    
بوردو 0 - موناکو 3    
نانت 1 - لیون  2 

 
هفته سی و دوم 

جمعه 20 فروردین

متس  0 -  لیل  2 

 

شنبه 21 فروردین

استراسبورگ 1 - پاری سن ژرمن  4 

مون پلیه 3 - مارسی 3 

 

یکشنبه 22 فروردین

رن 1 - نانت 0

برست 1 - نیم المپیک 1

لانس 4 - لوریان 1

نیس 0 - رمس 0

سنت اتین 4 - بوردو 1

موناکو 3 - دیژون 0

لیون -3  آنژه  0 

 
هفته سی و یکم

شنبه 14 فروردین

موناکو - 4  متس  0 

پاری سن ژرمن 0 - لیل  1 

لانس 1 - لیون 1 

 

یکشنبه 15 فروردین

آنژه 1 - مون پلیه 1

بوردو 2 - استراسبورگ 3

لوریان 1 - برست 0

نانت 1 - نیس 2

رمس 2 - رن 2

نیم المپیک 0 - سنت اتین 2

مارسی 2 - دیژون  0 

 
هفته سی ام
 
جمعه 29 اسفند
سنت اتین 0 - موناکو  4 
 
شنبه 30 اسفند
متس 1 - رن  3
نیس  3 – مارسی  0 
 
یکشنبه 1 فروردین

لیل 1 - نیم المپیک 2

استراسبورگ 1 – لانس 2

برست 0 – آنژه 0

دیژون 0 – رنس 1

مون پلیه - بوردو

نانت 1 – لوریان 1

لیون  2 - پاری سن ژرمن  4