صحبت های لرزان وزیر کابینه ژاپن برای برگزاری المپیک

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

تارو کونو، وزیر اصلاحات اداری و نظارتی کابینه دولت ژاپن اظهارداشت که بازی های المپیک به "هر سمت و سویی" ممکن است حرکت نماید.
کونو ، وزیراصلاحات اداری ونظارتی ژاپن،طی یک کنفرانس خبری درمیان نگرانی هامبنی براینکه همه گیر ویروس کرونامی تواند ازادامه بازی ها جلوگیری کند،صحبت کرد. وی گفت کشورش هنوزتلاش های خودرابرای میزبانی بازی های معوقی که قراراست در 23 جولای آغازشود،ادامه میدهد،امااعتراف کردکه برگزاری این رویدادهنوز هم کاملاًقطعی نیست.
 
دراوایل ماه جاری،درتوکیووضعیت اضطراری اعلام شدتاازافزایش ویروس کرونادرپایتخت ژاپن جلوگیری گردد.
تارو کونو، در این خصوص ادامه داد: "بایدبرای آماده شدن برای بازی هادراین لحظه بهترین تلاش خودراانجام دهیم،امااین موضوع می تواندبه هرسمت و سویی حرکت کند.