فوتبال لیگ یک فرانسه

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته سیزدهم 

 

جمعه 14 آذر  

نیم المپیک 0- مارسی 2

 

شنبه 15 آذر

رن 0 - لانس 2

مون پلیه 1 - پاری سن ژرمن 3 

               

یکشنبه 16 آذر  

لیل 2 - موناکو  1        

آنژه 2 - لوریان 0           

بوردو 1 - برست  0      

دیژون 0 - سنت اتین  0 

نانت 0 - استراسبورگ 4               

رمس 0 - نیس 0             

متس 1 - لیون  3 

 

هفته دوازدهم 

جمعه 7 آذر

استراسبورگ 1 - رن  1 

 

شنبه 8 آذر

مارسی 3 - نانت  1 

پاری سن ژرمن 2- بوردو 2

 

یکشنبه 9 آذر

لیون 3 - رمس 0 

لانس 1 - آنژه 3 

لوریان 0 - مون پلیه 1 

متس 0 - برست 2 

موناکو 3 - نیم المپیک 0 

نیس 1 - دیژون 3 

سنت اتین 1 - لیل  1 

 

هفته یازدهم 

جمعه 30 آبان

رن 0 - بوردو  1 

موناکو 3 - پاری سن ژرمن  2 

 

شنبه 1 آذر

برست  4 - سنت اتین  1 

 

یکشنبه 2 آذر

نانت 1 – متس 1 

دیژون 0 – لانس 1 

مون پلیه 4 – استراسبورگ 3 

رمس 0 - نیم المپیک 1 

آنژه 0 – لیون  1 

لیل 4 – لوریان  0 

 

هفته دهم

جمعه 16 آبان
استراسبورگ 0 - مارسی  1 
 
شنبه 17 آبان
بوردو 0 - مون پلیه  2 
پاری سن ژرمن 3 – رن 0
 
یکشنبه 18 آبان
برست 3 - لیل 2 
لانس 4 - رمس 4 
لوریان 0 - نانت 2 
متس 1 - دیژون 1 
نیم المپیک 1 – آنژه 5 
نیس 1 - موناکو 2 
لیون 2 - سنت اتین 1

 هفته نهم   

شنبه 10 آبان  

رن 2 - برست 1

نانت 0 - پاری سن ژرمن 3

 

یکشنبه 11 آبان  

سنت اتین 0 - مون پلیه 1    

نیم المپیک 0 - متس 1 

رمس 2 - استراسبورگ 1 

آنژه 0 - نیس 3 

دیژون 0 - لوریان 0 

موناکو 4 - بوردو  0 

لیل 1 - لیون  1

 

هفته هشتم 
 
جمعه 2 آبان
 
رن 1 – آنژه  2
 
شنبه 3 آبان
لوریان 0 - مارسی 1
پاری سن ژرمن - دیژون
 
یکشنبه 4 آبان
بوردو 2 - نیم المپیک  0 
برست 0 - استراسبورگ 3 
لانس – نانت ، به تعویق افتاد 
لیون 4 - موناکو  1 
متس 2 - سنت اتین 0 
مون پلیه 0 - رمس 4 
نیس 1 - لیل  1 
 
هفته هفتم 
 
جمعه 25 مهر

دیژون 1 - رن 1 

نیم المپیک 0 - پاری سن ژرمن  4   

 

شنبه 26 مهر

رمس 1  - لوریان  3 

مارسی 3 - بوردو 1

 

یکشنبه 27 مهر

آنژه 1 – متس 1 

لیل 4 - لانس  0 

موناکو 1 - مون پلیه 1 

نانت 3 - برست 1 

سنت اتین 1 - نیس  3 

استراسبورگ 2 - لیون 3 

 

هفته ششم

جمعه 11 مهر

پاری سن ژرمن 6 - آنژه  1 

 

شنبه 12 مهر

لانس 2 - سنت اتین  0

نیس 2 - نانت 1

 

یکشنبه 13 مهر

مون پلیه 0 - نیم المپیک 1

متس 3 - لوریان 1

بوردو 3 - دیژون 0

برست 1 - موناکو0

استراسبورگ 0 - لیل 3

رن 2 - رمس 2

لیون 1 – مارسی  1

 

هفته پنجم

 
جمعه 4 مهر
لیل 2 – نانت  0 
 
شنبه 5 مهر
سنت اتین 0 - رن  3 
مارسی 1 - متس 1
 
 
یکشنبه 6 مهر
آنژه 3 – برست 2 
بوردو 0 - نیس 0 
دیژون 2 - مون پلیه 2 
لوریان 1 - لیون 1 
موناکو 3 - استراسبورگ 2 
نیم المپیک 1 - لانس 1 
رمس 0 - پاری سن ژرمن  2 

 

هفته چهارم

جمعه 28 شهریور 

لیون 0 - نیم المپیک  0 

شنبه 29 شهریور 

لانس 2 - بوردو  1 

رن 2 - موناکو 1

یکشنبه 30 شهریور

برست 3 - لوریان 2 

متس 2 - رمس 1 

مون پلیه 4 - آنژه 1

نانت 2 - سنت اتین 2 

نیس 0 - پاری سن ژرمن 3 

استراسبورگ 1 - دیژون 0 

مارسی 1 - لیل 1

 

دیدار معوقه هفته نخست

چهارشنبه 26 شهریور

پاری سن ژرمن 1 – متس 0

پنجشنبه 27 شهریور

مارسی 0 - سنت اتین 2

 

هفته سوم

جمعه 21 شهریور

بوردو 0 - لیون 0

شنبه 22 شهریور

مون پلیه  3 - نیس  1

سنت اتین 2 - استراسبورگ 0

یکشنبه 23 شهریور

لیل 1 - متس 0 

آنژه 1 - رمس 0 

دیژون 0 - برست 2 

لوریان 2 - لانس 3 

نیم المپیک 2 - رن 4 

موناکو 2 - نانت 1 

پاری سن ژرمن 0 - مارسی  1

 

هفته دوم

جمعه 7 شهریور 

لیون 4 - دیژون 1

شنبه 8 شهریور

رن 2 - مون پلیه 1

استراسبورگ 0 - نیس 2 

یکشنبه 9 شهریور

رمس 0 - لیل 1 

سنت اتین 2 - لوریان 0 

متس 0 - موناکو 1 

آنژه 0 - بوردو 2 

نانت 2 - نیم المپیک 1 

برست 2 - مارسی 3

پنجشنبه 20 شهریور

لانس 1 - پاری سن ژرمن 0

 

هفته اول

جمعه 31 مرداد

بوردو 0 - نانت 0 

شنبه 1 شهریور

دیژون 0 - آنژه  1 

لیل 1 - رن 1

یکشنبه 2 شهریور

موناکو 2 - رمس 2 

لوریان 3 - استراسبورگ 1 

نیم المپیک 4 - برست 0 

نیس 2 - لانس 1

 سه شنبه 25 شهریور

مون پلیه 2 - لیون 1