ایوب موسوی به مدال نقره دست یافت

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

ایوب موسوی در دسته 96 کیلوگرم ایران با ثبت حدنصاب 169 یک ضرب، 211 دوضرب و مجموع 380 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت . رضا بیرالوند دیگر نماینده ایران در این وزن، 160 یک ضرب، 201 دوضرب و مجموع 361کیلوگرم را به ثبت رساند. در دسته 109 کیلوگرم نیز سهراب مرادی وزن کشی کرد اما وزنه نزد.