مدال برنز 130 کیلوگرم به امیر قاسمی منجزی رسید و ایران قهرمان شد