• مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پورتو - آرسنال)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:33:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پورتو - آرسنال)
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:23:00
  زمان پایان : 01:30:16
  مدت برنامه : 00:07:16
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:30:34
  زمان پایان : 01:54:59
  مدت برنامه : 00:24:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 02:00:03
  زمان پایان : 02:19:23
  مدت برنامه : 00:19:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال آلمان - هفته بیست و یکم
  زمان آغاز: 02:23:38
  زمان پایان : 02:47:46
  مدت برنامه : 00:24:08
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش(اتومبیل رانی)
  زمان آغاز: 02:51:58
  زمان پایان : 03:39:41
  مدت برنامه : 00:47:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله فوتبال اسپانیا - هفته بیست و سوم
  زمان آغاز: 03:42:11
  زمان پایان : 04:06:00
  مدت برنامه : 00:23:49
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (قایقرانی)
  زمان آغاز: 04:09:59
  زمان پایان : 04:44:38
  مدت برنامه : 00:34:39
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 04:45:14
  زمان پایان : 05:09:39
  مدت برنامه : 00:24:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 05:31:36
  زمان پایان : 05:50:56
  مدت برنامه : 00:19:20
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • توی دروازه
  زمان آغاز: 05:54:24
  زمان پایان : 05:59:52
  مدت برنامه : 00:05:28
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:14
  زمان پایان : 06:36:14
  مدت برنامه : 00:30:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول (استقلال - صنعت نفت آبادان)
  زمان آغاز: 06:37:07
  زمان پایان : 07:27:42
  مدت برنامه : 00:50:35
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم (استقلال - صنعت نفت آبادان)
  زمان آغاز: 07:27:42
  زمان پایان : 08:20:03
  مدت برنامه : 00:52:21
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش(دوچرخه سواری)
  زمان آغاز: 08:22:21
  زمان پایان : 09:04:51
  مدت برنامه : 00:42:30
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال اسپانیا هفته 25
  زمان آغاز: 09:07:39
  زمان پایان : 09:38:52
  مدت برنامه : 00:31:13
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 09:39:00
  زمان پایان : 09:52:15
  مدت برنامه : 00:13:15
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 09:53:29
  زمان پایان : 09:59:39
  مدت برنامه : 00:06:10
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران (تکواندو/زنده)
  زمان آغاز: 09:59:52
  زمان پایان : 11:29:31
  مدت برنامه : 01:29:39
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • بریم ورزش
  زمان آغاز: 11:30:24
  زمان پایان : 11:49:24
  مدت برنامه : 00:19:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دوربین ورزش
  زمان آغاز: 11:51:09
  زمان پایان : 11:56:54
  مدت برنامه : 00:05:45
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 11:57:15
  زمان پایان : 12:11:39
  مدت برنامه : 00:14:24
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یک(زنده)
  زمان آغاز: 12:29:55
  زمان پایان : 13:49:58
  مدت برنامه : 01:20:03
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 13:53:30
  زمان پایان : 13:59:47
  مدت برنامه : 00:06:17
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران(فوتبال جانبازان و توان یابان/زنده)
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 14:46:24
  مدت برنامه : 00:46:24
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 14:50:13
  زمان پایان : 14:59:32
  مدت برنامه : 00:09:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران/زنده (فوتبال نیمه اول/هوادار - شمس آذر
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:48:00
  زمان پایان : 15:56:37
  مدت برنامه : 00:08:37
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 15:56:37
  زمان پایان : 16:03:00
  مدت برنامه : 00:06:23
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران/زنده (فوتبال نیمه دوم/هوادار - شمس آذر
  زمان آغاز: 16:03:00
  زمان پایان : 16:51:20
  مدت برنامه : 00:48:20
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 16:52:10
  زمان پایان : 16:59:47
  مدت برنامه : 00:07:37
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران (تکواندو/زنده)
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 18:08:43
  مدت برنامه : 01:08:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران (تکواندو/زنده)
  زمان آغاز: 18:10:41
  زمان پایان : 18:35:00
  مدت برنامه : 00:24:19
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (کارشناس + مجری)
  زمان آغاز: 18:36:01
  زمان پایان : 18:51:01
  مدت برنامه : 00:15:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال ساحلی/ایران - امارات)
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 20:10:00
  مدت برنامه : 01:10:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • معرفی محصولات آشپزی (انتهای فوتبال ساحلی پخش شود)
  زمان آغاز: 20:13:20
  زمان پایان : 20:18:24
  مدت برنامه : 00:05:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (کارشناس + مجری)
  زمان آغاز: 20:18:24
  زمان پایان : 20:25:25
  مدت برنامه : 00:07:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 20:52:21
  مدت برنامه : 00:22:21
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 20:53:22
  زمان پایان : 20:59:47
  مدت برنامه : 00:06:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:29:00
  مدت برنامه : 00:29:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • معرفی محصولات آشپزی (انتهای ویدیوچک پخش شود)
  زمان آغاز: 21:32:51
  زمان پایان : 21:37:55
  مدت برنامه : 00:05:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 21:38:03
  زمان پایان : 21:44:01
  مدت برنامه : 00:05:58
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال120(زنده)
  زمان آغاز: 21:44:30
  زمان پایان : 23:14:30
  مدت برنامه : 01:30:00
  فوتبال120(زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:14:30
  زمان پایان : 23:30:00
  مدت برنامه : 00:15:30
 • مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/آ اس رم-فاینورد)
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:59:58
  مدت برنامه : 00:29:58
  مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/آ اس رم-فاینورد)

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 11 اسفند

  16.00. فوتسال لیگ برتر

  20.00. شب های فوتبالی

  23.30. فوتبال لیگ یک فرانسه : موناکو – پاری سن ژرمن

 • پنجشنبه 10 اسفند

  12.30. فوتبال یک

  15.00. دست اول

  18.30. فوتبال جام حذفی پرتغال : سانتاکلارا- پورتو

  21.30. فوتبال 120

  24.00. فوتبال نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا : اتلتیک بیلبائو – اتلتیکومادرید

 • چهارشنبه 9 اسفند

  15.00. دست اول

  16.00. والیبال لیگ برتر

  18.30. کادرفنی

  20.00. دست اول

  20.30. فوتبال سری آ ایتالیا : ساسولو – ناپولی

  23.15. فوتبال جام حذفی انگلیس : ناتینگهام فارست – منچستریونایتد

 • سه شنبه 8 اسفند

  14.30. فوتبال لیگ برتر : گل گهرسیرجان – نساجی مازندران

  16.30. فوتبال لیگ برتر : فولاد خوزستان – ملوان انزلی

  20.00. دست اول

  23.15. فوتبال جام حذفی انگلیس : بلکبرن – نیوکاسل

 • دوشنبه 7 اسفند

  15.00. دست اول

  16.00. برنامه 2020

  20.00. دست اول

  20.30. لذت فوتبال

  21.00. فوتبال سری آ ایتالیا : رم – تورینو

  23.30. فوتبال لیگا اسپانیا : جیرونا – رایووایکانو

 • یکشنبه 6 اسفند

  15.00. فوتبال سری آ ایتالیا : یوونتوس – فروزنیونه

  15.50. دست اول

  17.00. فوتبال لیگ هلند : المیره سیتی – فاینورد

  19.00. دست اول

  19.30. لذت فوتبال

  20.30. فوتبال سری آ ایتالیا : لچه – اینتر

  23.15. فوتبال سری آ ایتالیا : میلان – آتالانتا

 • شنبه 5 اسفند

  09.00. کشتی آزاد باشگاه های جهان ، تنکابن

  15.00. دست اول

  18.00. لذت فوتبال

  18.45. فوتبال لیگا اسپانیا : بارسلونا – ختافه

  21.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : بایرن مونیخ – لایپزیش

  23.30. فوتبال لیگا اسپانیا : آلمریا – اتلتیکو مادرید

 • پنجشنبه 3 اسفند

   23.30. فوتبال لیگ اروپا : رم - فاینورد 

 • جمعه 4 اسفند

  11.00.لیگ برتر واترپلو 

  15.00. لیگ برتر فوتسال : گیتی پسند شهرداری ساوه

  17.00. بسکتبال انتخابی جام آسیا : ایران قطر

  20.00. شب های فوتبالی

  23.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : بایرلورکوزن - ماینتس