مشاهده خبر

پنج شنبه 2 دی 1400

بسکتبال لیگ حرفه ای

0

پنجشنبه 2 دی

بوستون سلتیکس 111 - کلیولند کاوالی یرز 101

آتلانتا هاوکس 98 - اورلاندو مجیک 104

میلواکی باکس 126 - هیوستون راکتس 106

اوکلاهاماسیتی تاندر 108 - دنور ناگتز 94

ساکرامنتو کینگز89 - لس آنجلس کلیپرز 105

 

چهارشنبه 1 دی 

میامی  125 – 96  ایندیانا 

نیویورک نیکس 105 – 91  دیترویت 

نیواورلینز  111 – 97  پورتلند 

دالاس  114 – 102  مینه سوتا 

لیکرز 90 – 108  فنیکس 

 

سه شنبه 30 آذر

بوستون سلتیکس 103 - فیلادلفیا 108

شیکاگو بولز 133 - هیوستون راکتس 118

ممفیس گریزلیز 99 - اوکلاهاما سیتی تاندر 102

یوتا جاز112 - شارلوت هورنتس 102

گلدن استیت وری یرز113 - ساکرامنتو کینگز 98

لس آنجلس کلیپرز92 - سن آنتونیو اسپرز116

 

دوشنبه 29 آذر

دیترویت 100 – میامی 90

ممفیس 100 – پورتلند 105

ساکرامنتو 121 – سن آنتونیو 114

شیکاگو 115 – لیکرز 110

مینه سوتا 111 – دالاس 105

فنیکس 137 – شارلوت هورنتس 106

 

یکشنبه 28 آذر

بوستون سلتیکس 114 - نیویورک نیکس 107

بروکلین نتس 93 - اورلاندو مجیک 100

تورنتو رپتورز 119 - گلدن استیت وری یرز 100

اوکلاهاما سیتی تاندر 104 - لس آنجلس کلیپرز 103

میلواکی باکس 90 - کلیولند کاوالی یرز119

یوتاجا 103 - واشنگتن ویزرادز 109

 

شنبه 27 آذر 

اورلاندو 105 – 115  میامی 

آتلانتا  115 – 133  دنور 

بوستون  107 – 111  گلدن استیت 

نیواورلینز  116 – 112  میلواکی 

یوتا  126 – 128  سن آنتونیو 

مینه سوتا  110 – 92  لیکرز 

پورتلند  125 – 126  شارلوت 

ساکرامنتو 105 – 124  ممفیس 

 

جمعه 26 آذر

ایندیانا 122 – 113 دیترویت

بروکلین 114 – 105 فیلادلفیا

هیوستون 103 – 116 نیویورک نیکس

فنیکس سانز 118 – 98 واشینگتن ویزاردز

 

پنجشنبه 25 آذر

اورلاندو مجیک 99 - آتلانتا هاوکس 111

کلیولند کاوالی یرز 124 - هیوستون راکتس 89

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 96 - میامی هیت 101

دالاس موریکس 104 - لُس آنجلس لیکرز 107

میلواکی باکس 114 - ایندیانا پیسرز 99

اوکلاهماسیتی تاندر 110 - نیواورلینز پلیکانز 113

سَن آنتونیو اسپرز 115 - شارلوت هورنتس 131

دِنورناگتز 107 - مینه سوتا 124

ساکرامنتو کینگز 119 - واشنگتن ویزاردز 105

پورتلند بلیزرز 103 - مِمفیس گریزلیز 113

یوتا جاز 124 - لس آنجلس کلیپرز 103
 

چهارشنبه ۲۴ آذر

بروکلین  131 – 129  تورنتو

نیویورک نیکس  96 – 105  گلدن استیت

پورتلند 107 – 111  فنیکس

 

 
سه شنبه 23 آذر

کلیولند کاوالی یرز105 - میامی هیت 94
 
تورنتو رپتورز 124 – ساکرامنتو کینگ 101

ایندیانا پسرز 100 – گلدن استیت وری یرز 102
 
آتلانتا هاوکس 126 – هیوستون راکتس 132

بوستون سلتیکس 117 – میلواکی باکس 103
 
ممفیس گریزلیز126 – فیلادلفیا 91
 
دالاس ماوریکس 120 – شارلوت هورنتس 96
 
دنور ناگتس 113- واشنگتن ویزاردز 107 
 
لس آنجلس کلیپرز111 – فنیکس سانز95
 
 
دوشنبه 22 آذر

نیویورک نیکس 97 – میلواکی باکس 112

دیترویت پیستونز 104 – بروکلین نتس  116

اوکلاهماسیتی تاندر 84 – دالاس ماوریکس 103

سن آنتونیو اسپرز 112 – نیواورلینز پلیکانز 97

پورتلند 111 – مینه سوتا 116

لیکرز 106 – اورلاندو 94

 
یکشنبه 21 آذر

لس آنجلس کلیپرز106  - اورلاندو مجیک 104

واشنگتن ویزاردز 98 - یوتا جاز 123

میامی هیت 118 - شیکاگو بولز 92

ممفیس گریزلیز 113 - هیوستون راکتس 106

کلیولند کاوالی یرز 117 - ساکرامنتو کینگز 103

فیلادلفیا 102 - گلدن استیت وری یرز 93 

سن آنتونیو سوپرز 112 - دنور ناگتس 127

نیویورک نیکس - میلواکی باکس

 

جمعه 19 آذر

فیلادلفیا 96 - یوتا جاز 118

گریزلیز 108 - لیکرز 95

سوپرز 123 - ناگتز 111

 

پنجشنبه 18 آذر

دیترویت پیستونز 116 - واشنگتن ویزاردز 119

شارلوت هورنتس 106 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 110

کلیولند کاوالی یرز 115 - شیکاگو بولز 92

ایندیانا پیسرز 122 - نیویورک نیکس 102

میامی هیت 113 - میلواکی باکس 104

تورنتو رپتورز 109 - اوکلاهماسیتی تاندر 110

مِمفیس گریزلیز 96 - دالاس موریکس 104

مینه سوتا 104 - یوتا جاز 136

نیواورلینز پلیکانز 114 – دِنورناگتز 120

هیوستون راکتس 114 - بروکلین نتس 104

ساکرامنتو کینگز 142 - اورلاندو مجیک 130

گلدن استیت وری یرز104 - پورتلند بلیزرز 94

لس آنجلس کلیپرز 114 - بوستون سلتیکس 111

 

چهارشنبه 17 آذر
دالاس  99 – 102  بروکلین 
سن آنتونیو  109 – 121  نیویورک نیکس 
لیکرز 117 – 102  بوستون 

 

سه شنبه 16 آذر

دیترویت پیستونز 103 – اوکلاهاما سیتی تاندر 104

ایندیانا پیسرز 116 – واشنگتن ویزاردز 110

شارلوت هورنتس 124 – فیلادلفیا 127

میامی هیت 90 – ممفیس گریزلیز 105

شیکاگو بولز 109 – دنور ناگتس 97

مینه سوتا 110 – آتلانتا هاوکس 121

میلواکی باکس 112 – کلیولند کاوالی یرز 104

فنیکس سانز 108 – سن آنتونیو سوپرز 104

پورتلند تریل بلیزرز 90 – واشنگتن کلیپرز 102

گلدن استیت ورزی یرز126 – اورلاندو مجیک 95

 

دوشنبه 15 آذر

کلیولند 108 – یوتا جاز 109

آتلانتا 127 – شارلوت هورنتس 130

تورنتو 102 – واشینگتن ویزاردز 90

هیوستون 118 – نیواورلینز 108

 

یکشنبه 14 آذر

بروکلین نتس 107 - شیکاگو بولز 111

میلواکی باکس 124 - میامی هیت 102

گلدن استیت ورزی یرز 107 - سن آنتونیو اسپرز 112

دالاس ماوریکس 90 - ممفیس گریزلیز 97

پورتلند تریل بلیزرز117 - بوستون سلتیکس 145

ساکرامنتو کینگز 104 - لس آنجلس کلیپرز99

 

شنبه 13 آذر 

ایندیانا  104 – 113  میامی 

واشنگتن ویزاردز  101 – 116  کلیولند 

آتلانتا  96 – 98  فیلادلفیا 

بروکلین  110 – 105  مینه سوتا 

هیوستون  118 – 116  اورلاندو 

دالاس  91 – 107  نیواورلینز 

یوتا  137 – 130  بوستون 

گلدن استیت  118 – 96  فنیکس 

لیکرز  115 – 119  کلیپرز 
 

 

جمعه 12 آذر
تورنتو رپتورز 97 - میلواکی باکس 93
نیویورک نیکس 115 - شیکاگو بولز 119
مِمفیس گریزلیز 152 - اوکلاهماسیتی تاندر 79
فنیکس سانز 114 - دیترویت پیستونز 103
پورتلند بلیزرز 83 - سَن آنتونیو اسپرز 114

 

پنجشنبه 11 آذر

ایندیانا پیسرز 111 - آتلانتا هاوکس 114

اورلاندو مجیک 108 - دنور ناگتز 103

ویزاردز 115 - مینه سوتا 107

بوستون سلتیکس 88 - فیلادلفیا 87

میامی هیت 85 - کلیولند کاوالی یرز 111

میلواکی باکس 127 - شارلوت هورنتس 125

نیو اورلینز پلیکانز 107 - دالاس ماوریکس 139

اوکلاهاما سیتی تاندر 110 - هیوستون راکتس 114

لس آنجلس کلیپرز 115 - ساکرامنتو کینگز 124

 

 چهارشنبه 10 آذر

بروکلین  121 – 110  نیویورک نیکس 

تورنتو  91 – 98  ممفیس 

فنیکس 104 – 96  گلدن استیت 

پورتلند  110 – 92  دیترویت

ساکرامنتو  92 – 117  لیکرز 

 

سه شنبه 9 آذر

فیلادلفیا 101 - اورلاندو مجیک 96

میامی هیت 111 - دنور ناگتس 120

هیوستون راکتس 102 - اوکلاهاما سیتی تاندر 89

مینه سوتا 100 - ایندیانا پیسرز 98

شیکاگو بولز 113 - شارلوت هورنتس 119 

سن آنتونیو اسپرز 116  - واشنگتن ویزاردز 99

دالاس ماوریکس 96 - کلیولند کاوالی یرز 114

یوتا جاز 129 - تریل بلیزرز 107

لس آنجلس کلیپرز 104 - پلیکانز 123

 
 
دوشنبه 8 آذر

کلیپرز 90 – 105 گلدن استیت

ایندیانا 100 – 118 میلواکی

ممفیس 128 – 101 ساکرامنتو

تورنتو 97 – 109 بوستون

لیکرز 110 – 106 دیترویت

 

یکشنبه 7 آذر

فیلادلفیا 120 – 121 مینه سوتا

آتلانتا 90 – 99 نیویورک نیکس

بروکلین 107 – 113 فنیکس سانز

شیکاگو 104 – 107 میامی

کلیولند 105 – 92 اورلاندو

هیوستون 146 – 143 شارلوت هورنتس

دالاس 114 – 120 واشینگتن ویزاردز

یوتاجاز 127 – 105 نیواورلینز پلیکانز

 

برچسب ها :

آخرین اخبار

برنامه کامل جام جهانی قطر جزییات ویژه برنامه‌های جام جهانی ۲۰۲۲ در شبکه ورزش اعلام شد اخبار «دست اول» جام جهانی در شبکه ورزش گفتگو با تهیه کننده جام 22 خبرهای جام جهانی 2022 قطر در بسته ویژه زیرنویس شبکه ورزش سیما رسانه ملی یار دوازدهم تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ برنامه «همه فن حریف» درپی کشف استعدادهای کشتی ساخت برنامه استعدادیابی برای کُشتی اطلاع از زمان پخش برنامه های شبکه ورزش تلوبیون برنامه پخش زنده والیبال لیگ ملت ها 2022 کانال اینترنتی شبکه ورزش در تلوبیون آغاز به کار می‌کند انتخاب بهترین‌های سال ورزش ایران از شبکه ورزش سیما جایگاه ویژه در شبکه ورزش سیما مستند جدید شبکه ورزش آغاز ویژه‌ برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ ماجدی: به عملکرد خودم نمره ۱۵ می‌دهم اعلام اسامی نامزدهای نهایی برترین‌های قرن ورزش ایران معتضدی : سعی کردیم که یک مرجعیت خبری و رویدادی را در شبکه ورزش داشته باشیم شبکه ورزش با رونمایی از هویت بصری جدید خود در روز عید نیمه شعبان، با ظاهر گرافیکی متفاوتی به استقبال عید نوروز و سال نو می‌رود حضور گرم در «دهکده المپیک» سرد اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه ورزش سیما برای فوتبال ایران فراتر از معجزه رخ داد/ ما از دل سختی‌ها بیرون آمدیم برنامه 2020 تنها برنامه تخصصی فوتسال و فوتبال ساحلی سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و بزرگداشت مقام زن و مادر بر تمامی بانوان ایرانی مبارک نتیجه قرعه کشی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا پخش زنده ۲۰ رویداد ورزشی از شبکه ورزش؛ از پخش مسابقات جام حذفی تا مراسم قرعه کشی THE BEST پخش زنده مسابقات هندبال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش زنده فوتسال قهرمانی اروپا از شبکه ورزش سیما پخش مسابقات تنیس استرالیا از شبکه ورزش سیما پوربخش برنده بهترین فیلم جشنواره ایرلند لوح افتخار جشنواره عمار به شبکه ورزش رسید مشکات الزهرا صاحب جذاب‌ترین رکورد توسعه همگانی ورزش کبدی در اقصی نقاط کشور نقش کلیدی خرد جمعی در تصمیمات آتی فدراسیون تکواندو دور یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال قرعه کشی شد بسکتبال لیگ حرفه ای تمهید جدید شبکه ورزش برای اعلام نتایج مسابقات ورزشی ضرورت آغاز فعالیت در رشته فرمول یک از سنین پایین چهار برنامه شبکه ورزش سیما در بین برنامه های پرمخاطب صداوسیما حضور عوامل «ویدیو چک» در 162 قرعه کشی جدید لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد تشریح مولفه های کسب یک کرسی بین المللی ورزشی پخش زنده والیبال باشگاه های جهان از شبکه ورزش سیما برنامه هجدهم آذر " کوه گشت" پخش زنده مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما امکان تصدی حداکثر 3 دوره ریاست یک فدراسیون برای هر فرد فوتبال لیگ برتر انگلیس برنامه یازدهم «کوه‌گشت» تقدیر از شبکه ورزش سیما بابت پوشش ویژه المپیک و پارالمپیک توکیو بخش‌های مختلف برنامه چهارم آذر " کوه گشت "

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها