موتورسواری

قهرمانی سم لوز انگلیسی در موتو 2 ایتالیا

در پایان مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در ایتالیا و در بخش موتو 2 سم لوز انگلیسی از تیم مارس در جایگاه نخست ایستاد ، آگوستو فرناندز و آرون کنت اسپانیایی نیز دوم و سوم شدند.
یک شنبه 2 آبان 1400 ادامه...

عنوان قهرمانی موتو جی پی آراگون به فرانسیسکو بگنایای ایتالیایی رسید

در پایان مرحله سیزدهم مسابقات موتورسواری قهرمانی جهان در آراگون ، در بخش موتو جی پی فرانسیسکو بگنایا از ایتالیا و تیم دوکاتی به عنوان اول رسید و مارک مارکز و جان میر هر 2 از اسپانیا در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
یک شنبه 21 شهریور 1400 ادامه...
شبکه ورزش سيما