علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری

شبکه ورزش سيما