بسکتبال لیگ حرفه ای

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

پنجشنبه 2 دی

بوستون سلتیکس 111 - کلیولند کاوالی یرز 101

آتلانتا هاوکس 98 - اورلاندو مجیک 104

میلواکی باکس 126 - هیوستون راکتس 106

اوکلاهاماسیتی تاندر 108 - دنور ناگتز 94

ساکرامنتو کینگز89 - لس آنجلس کلیپرز 105

 

چهارشنبه 1 دی 

میامی  125 – 96  ایندیانا 

نیویورک نیکس 105 – 91  دیترویت 

نیواورلینز  111 – 97  پورتلند 

دالاس  114 – 102  مینه سوتا 

لیکرز 90 – 108  فنیکس 

 

سه شنبه 30 آذر

بوستون سلتیکس 103 - فیلادلفیا 108

شیکاگو بولز 133 - هیوستون راکتس 118

ممفیس گریزلیز 99 - اوکلاهاما سیتی تاندر 102

یوتا جاز112 - شارلوت هورنتس 102

گلدن استیت وری یرز113 - ساکرامنتو کینگز 98

لس آنجلس کلیپرز92 - سن آنتونیو اسپرز116

 

دوشنبه 29 آذر

دیترویت 100 – میامی 90

ممفیس 100 – پورتلند 105

ساکرامنتو 121 – سن آنتونیو 114

شیکاگو 115 – لیکرز 110

مینه سوتا 111 – دالاس 105

فنیکس 137 – شارلوت هورنتس 106

 

یکشنبه 28 آذر

بوستون سلتیکس 114 - نیویورک نیکس 107

بروکلین نتس 93 - اورلاندو مجیک 100

تورنتو رپتورز 119 - گلدن استیت وری یرز 100

اوکلاهاما سیتی تاندر 104 - لس آنجلس کلیپرز 103

میلواکی باکس 90 - کلیولند کاوالی یرز119

یوتاجا 103 - واشنگتن ویزرادز 109

 

شنبه 27 آذر 

اورلاندو 105 – 115  میامی 

آتلانتا  115 – 133  دنور 

بوستون  107 – 111  گلدن استیت 

نیواورلینز  116 – 112  میلواکی 

یوتا  126 – 128  سن آنتونیو 

مینه سوتا  110 – 92  لیکرز 

پورتلند  125 – 126  شارلوت 

ساکرامنتو 105 – 124  ممفیس 

 

جمعه 26 آذر

ایندیانا 122 – 113 دیترویت

بروکلین 114 – 105 فیلادلفیا

هیوستون 103 – 116 نیویورک نیکس

فنیکس سانز 118 – 98 واشینگتن ویزاردز

 

پنجشنبه 25 آذر

اورلاندو مجیک 99 - آتلانتا هاوکس 111

کلیولند کاوالی یرز 124 - هیوستون راکتس 89

فیلادلفیا سِونی سیکسرز 96 - میامی هیت 101

دالاس موریکس 104 - لُس آنجلس لیکرز 107

میلواکی باکس 114 - ایندیانا پیسرز 99

اوکلاهماسیتی تاندر 110 - نیواورلینز پلیکانز 113

سَن آنتونیو اسپرز 115 - شارلوت هورنتس 131

دِنورناگتز 107 - مینه سوتا 124

ساکرامنتو کینگز 119 - واشنگتن ویزاردز 105

پورتلند بلیزرز 103 - مِمفیس گریزلیز 113

یوتا جاز 124 - لس آنجلس کلیپرز 103
 

چهارشنبه ۲۴ آذر

بروکلین  131 – 129  تورنتو

نیویورک نیکس  96 – 105  گلدن استیت

پورتلند 107 – 111  فنیکس

 

 
سه شنبه 23 آذر

کلیولند کاوالی یرز105 - میامی هیت 94
 
تورنتو رپتورز 124 – ساکرامنتو کینگ 101

ایندیانا پسرز 100 – گلدن استیت وری یرز 102
 
آتلانتا هاوکس 126 – هیوستون راکتس 132

بوستون سلتیکس 117 – میلواکی باکس 103
 
ممفیس گریزلیز126 – فیلادلفیا 91
 
دالاس ماوریکس 120 – شارلوت هورنتس 96
 
دنور ناگتس 113- واشنگتن ویزاردز 107 
 
لس آنجلس کلیپرز111 – فنیکس سانز95
 
 
دوشنبه 22 آذر

نیویورک نیکس 97 – میلواکی باکس 112

دیترویت پیستونز 104 – بروکلین نتس  116

اوکلاهماسیتی تاندر 84 – دالاس ماوریکس 103

سن آنتونیو اسپرز 112 – نیواورلینز پلیکانز 97

پورتلند 111 – مینه سوتا 116

لیکرز 106 – اورلاندو 94

 
یکشنبه 21 آذر

لس آنجلس کلیپرز106  - اورلاندو مجیک 104

واشنگتن ویزاردز 98 - یوتا جاز 123

میامی هیت 118 - شیکاگو بولز 92

ممفیس گریزلیز 113 - هیوستون راکتس 106

کلیولند کاوالی یرز 117 - ساکرامنتو کینگز 103

فیلادلفیا 102 - گلدن استیت وری یرز 93 

سن آنتونیو سوپرز 112 - دنور ناگتس 127

نیویورک نیکس - میلواکی باکس

 

جمعه 19 آذر

فیلادلفیا 96 - یوتا جاز 118

گریزلیز 108 - لیکرز 95

سوپرز 123 - ناگتز 111

 

پنجشنبه 18 آذر

دیترویت پیستونز 116 - واشنگتن ویزاردز 119

شارلوت هورنتس 106 - فیلادلفیا سِونی سیکسرز 110

کلیولند کاوالی یرز 115 - شیکاگو بولز 92

ایندیانا پیسرز 122 - نیویورک نیکس 102

میامی هیت 113 - میلواکی باکس 104

تورنتو رپتورز 109 - اوکلاهماسیتی تاندر 110

مِمفیس گریزلیز 96 - دالاس موریکس 104

مینه سوتا 104 - یوتا جاز 136

نیواورلینز پلیکانز 114 – دِنورناگتز 120

هیوستون راکتس 114 - بروکلین نتس 104

ساکرامنتو کینگز 142 - اورلاندو مجیک 130

گلدن استیت وری یرز104 - پورتلند بلیزرز 94

لس آنجلس کلیپرز 114 - بوستون سلتیکس 111

 

چهارشنبه 17 آذر
دالاس  99 – 102  بروکلین 
سن آنتونیو  109 – 121  نیویورک نیکس 
لیکرز 117 – 102  بوستون 

 

سه شنبه 16 آذر

دیترویت پیستونز 103 – اوکلاهاما سیتی تاندر 104

ایندیانا پیسرز 116 – واشنگتن ویزاردز 110

شارلوت هورنتس 124 – فیلادلفیا 127

میامی هیت 90 – ممفیس گریزلیز 105

شیکاگو بولز 109 – دنور ناگتس 97

مینه سوتا 110 – آتلانتا هاوکس 121

میلواکی باکس 112 – کلیولند کاوالی یرز 104

فنیکس سانز 108 – سن آنتونیو سوپرز 104

پورتلند تریل بلیزرز 90 – واشنگتن کلیپرز 102

گلدن استیت ورزی یرز126 – اورلاندو مجیک 95

 

دوشنبه 15 آذر

کلیولند 108 – یوتا جاز 109

آتلانتا 127 – شارلوت هورنتس 130

تورنتو 102 – واشینگتن ویزاردز 90

هیوستون 118 – نیواورلینز 108

 

یکشنبه 14 آذر

بروکلین نتس 107 - شیکاگو بولز 111

میلواکی باکس 124 - میامی هیت 102

گلدن استیت ورزی یرز 107 - سن آنتونیو اسپرز 112

دالاس ماوریکس 90 - ممفیس گریزلیز 97

پورتلند تریل بلیزرز117 - بوستون سلتیکس 145

ساکرامنتو کینگز 104 - لس آنجلس کلیپرز99

 

شنبه 13 آذر 

ایندیانا  104 – 113  میامی 

واشنگتن ویزاردز  101 – 116  کلیولند 

آتلانتا  96 – 98  فیلادلفیا 

بروکلین  110 – 105  مینه سوتا 

هیوستون  118 – 116  اورلاندو 

دالاس  91 – 107  نیواورلینز 

یوتا  137 – 130  بوستون 

گلدن استیت  118 – 96  فنیکس 

لیکرز  115 – 119  کلیپرز 
 

 

جمعه 12 آذر
تورنتو رپتورز 97 - میلواکی باکس 93
نیویورک نیکس 115 - شیکاگو بولز 119
مِمفیس گریزلیز 152 - اوکلاهماسیتی تاندر 79
فنیکس سانز 114 - دیترویت پیستونز 103
پورتلند بلیزرز 83 - سَن آنتونیو اسپرز 114

 

پنجشنبه 11 آذر

ایندیانا پیسرز 111 - آتلانتا هاوکس 114

اورلاندو مجیک 108 - دنور ناگتز 103

ویزاردز 115 - مینه سوتا 107

بوستون سلتیکس 88 - فیلادلفیا 87

میامی هیت 85 - کلیولند کاوالی یرز 111

میلواکی باکس 127 - شارلوت هورنتس 125

نیو اورلینز پلیکانز 107 - دالاس ماوریکس 139

اوکلاهاما سیتی تاندر 110 - هیوستون راکتس 114

لس آنجلس کلیپرز 115 - ساکرامنتو کینگز 124

 

 چهارشنبه 10 آذر

بروکلین  121 – 110  نیویورک نیکس 

تورنتو  91 – 98  ممفیس 

فنیکس 104 – 96  گلدن استیت 

پورتلند  110 – 92  دیترویت

ساکرامنتو  92 – 117  لیکرز 

 

سه شنبه 9 آذر

فیلادلفیا 101 - اورلاندو مجیک 96

میامی هیت 111 - دنور ناگتس 120

هیوستون راکتس 102 - اوکلاهاما سیتی تاندر 89

مینه سوتا 100 - ایندیانا پیسرز 98

شیکاگو بولز 113 - شارلوت هورنتس 119 

سن آنتونیو اسپرز 116  - واشنگتن ویزاردز 99

دالاس ماوریکس 96 - کلیولند کاوالی یرز 114

یوتا جاز 129 - تریل بلیزرز 107

لس آنجلس کلیپرز 104 - پلیکانز 123

 
 
دوشنبه 8 آذر

کلیپرز 90 – 105 گلدن استیت

ایندیانا 100 – 118 میلواکی

ممفیس 128 – 101 ساکرامنتو

تورنتو 97 – 109 بوستون

لیکرز 110 – 106 دیترویت

 

یکشنبه 7 آذر

فیلادلفیا 120 – 121 مینه سوتا

آتلانتا 90 – 99 نیویورک نیکس

بروکلین 107 – 113 فنیکس سانز

شیکاگو 104 – 107 میامی

کلیولند 105 – 92 اورلاندو

هیوستون 146 – 143 شارلوت هورنتس

دالاس 114 – 120 واشینگتن ویزاردز

یوتاجاز 127 – 105 نیواورلینز پلیکانز

 

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها