صعود روسیه به دیدار پایانی در ضربات پنالتی مقابل سوئیس

صعود روسیه به دیدار پایانی در ضربات پنالتی مقابل سوئیس