مشاهده خبر

یک شنبه 24 آذر 1398

فوتسال لیگ برتر ایران

نتایج و برنامه لیگ برتر فوتسال

0

هفته نوزدهم

چهارشنبه 6 آذر 
 اهورا بهبهان 3 – مقاومت البرز  1 
سن‌ایچ ساوه 4 - آذرخش بندرعباس  3 
ستارگان ورامین 4 - سوهان محمدسیمای قم  3
مس سونگون 4 - هایپرشهر شاهین‌شهر 1
فرش‌آرا مشهد 1 - حفاری اهواز 2 
گیتی‌پسند اصفهان 3 - ارژن شیراز 1 
شهروند ساری 7 - شاهین کرمانشاه  

 

هفته هجدهم

جمعه 1 آذر

سوهان محمدسیما قم 3 - اهورا بهبهان 1

آذرخش بندرعباس 4 - ستارگان ورامین 5

ارژن شیراز 4 - شاهین کرمانشاه 3

شرکت ملی حفاری اهواز 2 - سن‌ایچ ساوه 2

شنبه 16 آذر

هایپرشهر شاهین‌شهر 1  - فرش‌آرا مشهد  3

یکشنبه 17 آذر

مس سونگون ورزقان 5 - شهروند ساری 2 

سه شنبه 19 آذر

مقاومت البرز 2 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 2

هفته هفدهم

یکشنبه 26 آبان  

فرش آرا مشهد 1 - مس سونگون ورزقان 3 

سن‌ایچ ساوه 8 - هایپر شاهین‌شهر 2  

سه شنبه 12 آذر

شاهین کرمانشاه 2 - مقاومت البرز 4

شهروند ساری 3 - ارژن شیراز 0

پنجشنبه 14 آذر

ستارگان ورامین 9 - حفاری اهواز 1

اهورا بهبهان 2 - آذرخش بندرعباس 1

جمعه 15 آذر

گیتی پسند اصفهان 3 - سوهان محمدسیما قم 2

 

هفته شانزدهم

ﺳﻪشنبه 21 آبان
فرش‌آرا 3 - شهروند ساری 3
مقاومت البرز 3  - ارژن شیراز 3
مس سونگون 3 - سن‌ایچ ساوه 0
سوهان محمدسیما قم 7 - شاهین کرمانشاه 2
هایپر شاهین‌شهر3 - ستارگان ورامین 5
آذرخش بندرعباس 2 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 5
ملی حفاری اهواز 4 - اهورا بهبهان 1

 

هفته پانزدهم 

سه شنبه 14 آبان  

ستارگان ورامین 2 – مس سونگون 4

شهروند ساری 5 – مقاومت البرز 2 

لبنیات ارژن شیراز 5 – سوهان محمدسیما قم 2 

شاهین کرمانشاه 7 – آذرخش بندرعباس 7 

اهوار بهبهان 5 – هایپر شاهین شهر 6 

گیتی پسند اصفهان 1 – شرکت ملی حفاری اهواز 0 

چهارشنبه 15 آبان

سن ایچ ساوه  1  – فرش آرا مشهد  2 

 

هفته چهاردهم 

پنجشنبه 9 آبان 

سن ایچ ساوه 3 - شهروند ساری 4           
فرش آرای مشهد 2 - ستارگان ورامین 0
سوهان محمد سیمای قم 6 - مقاومت البرز 3         
مس سونگون ورزقان 6 - اهورای بهبهان 3
آذرخش بندرعباس 3 - ارژن شیراز 3        
هایپر شاهین شهر 3 - گیتی پسند اصفهان 6
ملی حفاری اهواز 4  - شاهین کرمانشاه 2  

 

هفته سیزدهم

چهارشنبه 27 شهریور

فرش آراء مشهد 6 – اهورا بهبهان  4

شرکت ملی حفاری 3 – لبنیات ارژن شیراز  1

مس سونگون ورزقان  3 – گیتی پسند اصفهان  2

هایپر شهر شاهین شهر 6 – شاهین کرمانشاه  2

شهروند ساری 3 – سوهان محمدسیما قم  2

سن ایچ ساوه 2 – ستارگان ورامین  3

آذرخش بندرعباس 2 – مقاومت شهرداری البرز  3

 

هفته دوازدهم

جمعه 22 شهریور  

ستارگان ورامین 2 - شهروند ساری 1 

سوهان محمد سیما قم 2 - آذرخش بندرعباس 2 

اهورا بهبهان 4 - سن ایچ ساوه 6 

مقاومت البرز 2 - حفاری اهواز 2 

گیتی پسند اصفهان 3 - فرش آرا مشهد 3 

ارژن شیراز 0 - هایپر شهر شاهین شهر 1 

شاهین کرمانشاه 1 - مس سونگون 2 

 

هفته یازدهم 

جمعه 15 شهریور

شهروند ساری 4 – آذرخش بندرعباس 2

ستارگان ورامین 5 – اهورا بهبهان 4

ملی حفاری اهواز   – سوهان محمدسیما قم (نیمه تمام ماند)

سن ایچ ساوه 3 – گیتی پسند اصفهان 4

هایپر شهر شاهین شهر 2 – مقاومت شهرداری البرز 3

فرش آرا مشهد 2 – شاهین کرمانشاه 1

مس سونگون ورزقان 4 – لبنیات ارژن شیراز 2

 

هفته دهم 

پنجشنبه 7 شهریور 

آذرخش بندرعباس 0 - ملی حفاری اهواز 2       

سوهان محمد سیما قم 5  - هایپرشهر شاهین شهر 3          

شاهین کرمانشاه 1 - سن‌ایچ ساوه 1     

جمعه 8 شهریور 
گیتی‌پسند اصفهان ‌ 4 - ستارگان ورامین 1   
اهورا بهبهان 6 - شهروند ساری  4 
ارژن شیراز  2 -  فرش‌آرا مشهد  2  

دوشنبه 22 مهر 

مقاومت البرز 2  - مس سونگون ورزقان 7

 

هفته نهم 

پنجشنبه 31 مرداد

شهروند ساری 3 - حفاری خوزستان 0 

اهورای بهبهان 3 - گیتی‌پسند اصفهان 3 

فرش آرا مشهد 4 - مقاومت البرز 1 

جمعه 1 شهریور

هایپر شاهین‌شهر 1 -  آذرخش بندرعباس 1

ستارگان ورامین 1 -  شاهین کرمانشاه 3

سن ایچ ساوه 5 - ارژن شیراز 2

مس سونگون ورزقان 2 - محمدسیمای قم  2

جمعه 12 مهر

مس سونگون ورزقان 2 – سوهان محمد سیما قم 2
 

هفته هشتم

پنجشنبه 24 مرداد 

گیتی‌پسند‌ اصفهان 4 - شهروند ساری 4

ملی حفاری اهواز 2 - هایپرشهر شاهین شهر 2

شاهین کرمانشاه 6 - اهورا بهبهان 1

جمعه 25 مرداد

ارژن شیراز 2 - ستارگان ورامین 3 

سوهان محمد سیما قم 2 - فرش‌آرا مشهد 2 

مقاومت البرز0  - سن‌ایچ ساوه 1 

آذرخش بندرعباس 7 - مس سونگون ورزقان 4

پنجشنبه 18 مهر

آذرخش بندرعباس 7 - مس سونگون ورزقان 4
 

هفته هفتم

پنجشنبه 17 مرداد

شهروند ساری 4 - هایپرشهر شاهین شهر 2

گیتی‌پسند‌ اصفهان 2 - شاهین کرمانشاه 0

اهورا بهبهان 3 - ارژن شیراز 4

فرش‌آرا مشهد 2 - آذرخش بندرعباس 0

ستارگان ورامین 5 - مقاومت البرز 4

سن‌ایچ ساوه 1 - سوهان محمد سیما قم 2

 

هفته ششم

پنجشنبه 10 مرداد

هایپرشهر شاهین شهر 1 - مس سونگون ورزقان 4

ملی حفاری اهواز 2 - فرش‌آرا مشهد 2

جمعه 11 مرداد

مقاومت البرز 1 - اهورا بهبهان  0

آذرخش بندرعباس 3 - سن‌ایچ ساوه  3

سوهان محمد سیما قم 4  - ستارگان ورامین  3

شاهین کرمانشاه  3 - شهروند ساری  3

ارژن شیراز 1  -  گیتی‌پسند‌ اصفهان  4

 

هفته پنجم 

جمعه 4 مرداد

شاهین کرمانشاه 2 – ارژن شیراز 2

فرش آرا مشهد 4 – هایپر شهر شاهین شهر 1

گیتی پسند اصفهان 7 – مقاومت شهرداری البرز 5

سن ایچ ساوه 6 – ملی حفاری اهواز 2

 اهورا بهبهان 2 – سوهان محمدسیما قم 1

 ستارگان ورامین 2 – آذرخش بندرعباس 0

شهروند ساری 4 – مس سونگون ورزقان 4

 

هفته چهارم 

یکشنبه 30 تیر

ارژن شیراز 6 - شهروند ساری 1

مس سونگون 0 - فرش‌آرا مشهد 1
مقاومت البرز 2 - شاهین کرمانشاه 2
هایپرشهر شاهین شهر 4 - سن‌ایچ ساوه 3
سوهان محمد سیما قم 1 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 1
حفاری اهواز 5 - ستارگان ورامین 2
آذرخش بندرعباس 1 – اهورا بهبهان 3
 
 
هفته سوم 
سه شنبه 25 تیر
شهروند ساری 3 – فرش آرا مشهد 3
ارژن شیراز 2 – مقاومت شهرداری البرز 3
سن ایچ ساوه 3 – مس‌سونگون ورزقان 2
شاهین کرمانشاه 1 – سوهان محمد قم 4
ستارگان ورامین 1 – هایپرشهر شاهین شهر 1
گیتی پسند اصفهان 10 – آذرخش بندرعباس 2
اهورای بهبهان 7 – حفاری اهواز 1
 
 
هفته دوم

چهارشنبه 19 تیر

سوهان محمدسیما قم 5 - ارژن شیراز 0

حفاری اهواز 3 - گیتی پسند اصفهان 0

مقاومت البرز 3 - شهروند ساری 6

فرش آرا مشهد 1 - سن ایچ ساوه 2

مس سونگون ورزقان 7 - ستارگان ورامین 0

آذرخش بندرعباس 3 - شاهین کرمانشاه 0

هایپرشهر شاهین شهر 3 - اهورا بهبهان 3

 

هفته نخست

پنجشنبه 13 تیر

اهورا بهبهان 4 – مس سونگون ورزقان 7

جمعه 14 تیر

شهروند ساری 0 – سن ایچ ساوه 4

مقاومت البرز 3 – سوهان محمدسیما قم 0

ستارگان ورامین 6 – فرش آرا مشهد 3

ارژن شیراز 1 – آذرخش بندرعباس 3

شاهین کرمانشاه 4 – شرکت ملی حفاری اهواز 5

گیتی پسند اصفهان 3 – هایپرشهر شاهین شهر 3

برچسب ها :

آخرین اخبار

شبکه ورزش سیما ، شهادت دکتر رییسی رییس جمهوری محبوب کشورمان و همراهانش را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماید پخش زنده مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا از شبکه ورزش پخش زنده تقابل حساس نوشاد عالمیان مقابل شیدونگ چینی از شبکه ورزش مراسم اختتامیه جشنواره قهرمان ایران با معرفی برترین های ایران برگزار شد مراسم اختتامیه جشنواره قهرمانان ایران به دلیل استقبال مخاطبان مهلت رای گیری قهرمان ایران تمدید شد. پخش زنده مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از شبکه ورزش سیما قهرمان مسابقات مردان آهنین مشخص شد پوشش زنده حضور ورزشکاران پر افتخار ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس از شبکه ورزش سیما تشکر رییس فدراسیون والیبال از شبکه ورزش تشکر تیم ملی هاکی روی یخ دختران ایران از شبکه ورزش مردان آهنین و ثبت آمار بالای بیننده در تلوبیون قهرمان ایران : انتخاب برترین چهره پارالمپیکی ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین گل سال ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین صحنه ورزشی ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب قهرمان فردا ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین تیم ملی ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین سرمربی ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین بانوی ورزش ایران در سال 1402 قهرمان ایران : انتخاب برترین آقای ورزش ایران در سال 1402 رونمایی از نامزدهای جشنواره برترین ورزشکار سال ۱۴۰۲ شبکه ورزش سیما پخش برنامه جام رمضان در ایام ماه میهمانی خدا از شبکه ورزش برنامه کادر فنی با حضور سرپرست فدراسیون والیبال «قهرمان ایران» از این هفته روی آنتن می‌رود وزیرورزش و جوانان در برنامه کادرفنی حضور یافت فصل جدید کادر فنی با حضور وزیر ورزش و جوانان ترویج ورزش همگانی با برنامه ((بریم ورزش)) از شبکه ورزش سیما پخش زنده متنوع رقابت های جذاب ورزشی از شبکه ورزش سیما قاب صمیمی شبکه تخصصی ورزش با جام آسیایی ۲۰۲۳ برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا از شبکه ورزش سیما پخش زنده مسابقات هندبال قهرمانی آسیا از شبکه ورزش سیما شبکه ورزش با (( جام آسیا ۲۰۲۳))همراه تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا برنامه شب های فوتبالی را از شبکه ورزش تماشا کنید «مثبت ورزش» در جام باشگاه های جهان پخش زنده قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا از شبکه ورزش سیما نشست خبری برنامه همه فن حریف شبکه ورزش با حضور مربیان تیم ملی کشتی برگزار شد فصل دوم برنامه همه فن حریف به زودی در جدول پخش شبکه ورزش سیما دوگزارشگر و یک رویداد اقدام تازه شبکه ورزش سیما برای جذب مخاطب استودیو مجازی به قاب تلویزیون آمد شبکه ورزش همراه لحظه لحظه فرزندان ایران بازی های پاراآسیایی به طور رسمی از 30 مهر آغاز خواهد شد آخرین خبرها به همراه پخش زنده و تحلیل و کارشناسی بازی های آسیایی هانگژو از شبکه ورزش با برنامه " دهکده آسیایی " اسنوبردسواری «رام نشده» در شبکه ورزش قدردانی از شبکه ورزش سیما شبکه ورزش با ((بلگراد ۲۰۲۳ )) به استقبال رقابت های کشتی قهرمانی جهان می رود «راه و رسم منچستر یونایتد» در شبکه ورزش جدال با پولاد سرد در وزنه برداری قهرمانی جهان از قاب شبکه ورزش شبکه ورزش سیما ۲۷ رویداد بین المللی ورزش را در این پنج ماه به شکل زنده پوشش داده است پخش زنده تکواندو جایزه بزرگ پاریس از شبکه ورزش پخش زنده قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا در شبکه ورزش

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها