تعداد بازدید: 4874
تاریخ انتشار: شنبه 21 دی 1398 - 8:15:0

فوتبال سری آ ایتالیا

 

هفته هجدهم

یکشنبه 15 دی
برشا 1 - لاتسیو 2
اسپال 0 - هلاس ورونا 2
جنوا 2 - ساسولو 1
رم 0 - تورینو 2  

 

دوشنبه 16 دی

بولونیا 1 - فیورنتینا  1

آتالانتا 5 - پارما  0 

میلان  0 - سامپدوریا  0 

یوونتوس 4 - کالیاری 0

لچه 0 - اودینزه 1

ناپولی 1 - اینتر 3

 

هفته هفدهم

چهارشنبه 27 آذر

سامپدوریا 1 - یوونتوس  2 

جمعه 29 آذر

فیورنتینا 1 - رم 4

شنبه 30 آذر

اودنیزه 2 - کالیاری 1

اینتر 4 - جنوا 0

تورینو 1 - اسپال 2 

یکشنبه 1 دی

آتالانتا 5 - میلان 0 

لچه 2 - بولونیا 3 

پارما 1 - برشا 1 

ساسولو 1 - ناپولی  2

چهارشنبه 16 بهمن

لاتسیو 0 - ورونا 0

 

هفته شانزدهم 

شنبه ٢٣ آذر

برشا  3 - لچه  0 

ناپولی 1 - پارما  2

جنوا 0 - سامپدوریا 1

 

یکشنبه ٢٤ آذر

ورونا 3 - تورینو 3 

بولونیا 2 - آتالانتا 1 

یوونتوس 3 - اودینزه 1 

میلان 0 - ساسولو 0 

رم 3 - اسپال 1 

فیورنتینا 1 - اینتر  1 

 

دوشنبه ٢٥ آذر

کالیاری 2 - لاتسیو 1

 

هفته پانزدهم

جمعه 15 آذر

اینتر 0 -  رم  0 
 

شنبه 16 آذر

آتالانتا 3 - هلاس ورونا  2 

اودینزه 1 - ناپولی 1

لاتسیو 3 - یوونتوس 1

 

یکشنبه 17 آذر

لچه 2 - جنوا 2 

ساسولو 2 - کالیاری 2 

اسپال 0 - برشا 1 

تورینو 2 - فیورنتینا  1 

سامپدوریا 0 - پارما 1 

بولونیا 2 - میلان  3

 

هفته چهاردهم

 

شنبه 9 آذر

برشا 0 - آتالانتا  3 

جنوا 0 - تورینو  1

فیورنتینا 0 - لچه 1

 

یکشنبه 10 آذر

یوونتوس 2 - ساسولو 2 

اینتر 2 - اسپال 1 

لاتسیو 3 - اودینزه 0 

پارما 0 - میلان 1 

ناپولی 1 - بولونیا 2 

 ورونا  1 - رم 3

 

دوشنبه 11 آذر

کالیاری 4 - سامپدوریا 3

 

هفته سیزدهم

 

شنبه ٢ آذر

آتالانتا 1 - یوونتوس 3

میلان 1 - ناپولی  1

تورینو 0 - اینتر 3

 

یکشنبه ٣ آذر

بولونیا 2 - پارما 2 

ورونا 1 - فیورنتینا 0 

رم 3 - برشا 0 

ساسولو 1 - لاتسیو 2 

سامپدوریا 2 - اودینزه 1 

 

دوشنبه ٤ آذر

لچه 2 - کالیاری  2

اسپال 1 - جنوا 1

 

هفته دوازدهم

 

جمعه 17 آبان

ساسولو 3 - بولونیا  1 

شنبه 18 آبان

برشا 0 - تورینو  4

اینتر 2 - هلاس ورونا  1 

ناپولی 0 - جنوا 0

 

یکشنبه 19 آبان

کالیاری 5 - فیورنتینا 2 

لاتسیو 4 - لچه 2 

سامپدوریا 0 - آتالانتا 0 

اودینزه 0 - اسپال 0 

پارما 2 - رم 0 

یوونتوس 1 - میلان  0

 

هفته یازدهم

شنبه 11 آبان 

رم 2 - ناپولی 1          

بولونیا 1 - اینتر2

تورینو 0 - یوونتوس 1 


یکشنبه 12 آبان 

آتالانتا 0 - کالیاری 2 

جنوا 1 - اودینزه  3     

ورونا 2 - برشا 1          

لچه 2 - ساسولو  2        

فیورنتینا 1 - پارما  1 

میلان 1 - لاتسیو  2  

 

دوشنبه 13 آبان 
اسپال 0 – سامپدوریا 1

 

هفته دهم 

ﺳﻪشنبه ٧ آبان

پارما  0 – ورونا 1 

برشا  1 – اینتر 2

 

چهارشنبه ٨ آبان

ناپولی 2 - آتالانتا 2

کالیاری 3 - بولونیا 2

یوونتوس 2 - جنوا 1

لاتسیو 4 - تورینو 0

سامپدوریا 1 - لچه 1

ساسولو 1 - فیورنتینا 2

اودینزه 0 - رم 4

 

پنجشنبه ٩ آبان

میلان 1 - اسپال  0

 

هفته نهم  

جمعه ٣ آبان

ورونا 0 - ساسولو 1 

 

شنبه ٤ آبان

لچه 1 - یوونتوس  1 

اینتر 2 - پارما  2 

جنوا 3 - برشا 1

 

یکشنبه ٥ آبان

بولونیا 2 - سامپدوریا 1

آتالانتا 7 - اودینزه 1

اسپال 1 - ناپولی 1

تورینو 1 - کالیاری 1

رم 2 - میلان 1

فیورنتینا 1 – لاتسیو  2 

 

هفته هشتم

شنبه 27 مهر

لاتسیو  3 - آتالانتا  3 

ناپولی 2 - هلاس ورونا  0 

یوونتوس 2 - بولونیا 1

یکشنبه 28 مهر

ساسولو 3 - اینتر 4 
کالیاری 2 - اسپال 0 
سامپدوریا 0 -  رم 0 
اودینزه 1 - تورینو 0 
پارما  5 - جنوا  1
میلان 2  - لچه  2

دوشنبه 29 مهر

برشا 0 – فیورنتینا 0

 

هفته هفتم

شنبه 13 مهر 

اسپال 1 - پارما   0 

 ورونا 2 - سامپدوریا  0  

جنوا 1 - میلان 2

 

یکشنبه 14 مهر 
فیورنتینا 1 - اودینزه 0
رم 1 -1 کالیاری
آتالانتا 3 - 1 لچه
بولونیا 2 - 2 لاتسیو
تورینو  0 - ناپولی  0
اینتر 1 - یوونتوس  2 

 

چهارشنبه 27 آذر

برشا 0 - ساسولو 2

 

هفته ششم

شنبه 6 مهر

یوونتوس 2 - اسپال  0 
سامپدوریا  1 - اینتر 3
ساسولو 1 - آتالانتا 4 

 

یکشنبه 7 مهر

ناپولی 2 - برشا  1 
لاتسیو 4 - جنوا  0 
لچه 0 - رم 1 
اودینزه 1 - بولونیا 0 
کالیاری 1 -  ورونا  1 
میلان  1 - فیورنتینا  3 

 

دوشنبه 8 مهر
پارما 3 – تورینو 2

 

هفته پنجم

ﺳﻪشنبه ٢ مهر

ورونا 0 - اودینزه 0

برشا  1 - یوونتوس  2  

چهارشنبه ٣ مهر

رم 0 – آتالانتا 2

فیورنتینا 2 – سامپدوریا 1

جنوا 0 – بولونیا 0

اینتر 1 – لاتسیو 0

ناپولی 0 – کالیاری 1

پارما 1 – ساسولو 0

اسپال 1 – لچه 3

 

پنجشنبه 4 مهر

تورینو 2- میلان 1

 

هفته چهارم

جمعه ٢٩ شهریور

کالیاری 3 - جنوا  1 

 

شنبه ٣٠ شهریور

اودینزه 0 - برشا  1 

یوونتوس 2 - ورونا  1 

میلان 0 - اینتر 2 

 

یکشنبه ٣١ شهریور

ساسولو 3 - اسپال 0 

بولونیا 1 - رم 2 

لچه 1 - ناپولی 4 

سامپدوریا 1 - تورینو 0 

آتالانتا 2 - فیورنتینا 2 

لاتسیو 2 - پارما  0 

 

هفته سوم

شنبه 23 شهریور

فیورنتینا 0 - یوونتوس  0 

ناپولی 2 - سامپدوریا  0 

اینتر 1 - اودینزه  0 

 

یکشنبه 24 شهریور

رم 4 – ساسولو 2

برشا 3 – بولونیا 4

جنوا 1 – آتالانتا  2

پارما 1 – کالیاری 3

اسپال 2 – لاتسیو  1

ورونا 0 – میلان  1

 

دوشنبه 25 شهریور

تورینو 1 - لچه 2 

 

هفته دوم

جمعه 8 شهریور 

بولونیا 1 - اسپال 0

              

شنبه 9 شهریور 

میلان 1 - برشا 0

یوونتوس 4 - ناپولی  3

 


یکشنبه 10 شهریور 

لاتسیو 1 - رم 1

لچه 0 - ورونا 1

ساسولو 4 – سمپدوریا  1

اودینزه  1 - پارما 3

آتالانتا 2 - تورینو 3

کالیاری 1 - اینتر 2  

جنوا 2 – فیورنتینا  1

 


هفته نخست

شنبه 2 شهریور

پارما 0 - یوونتوس  1

فیورنتینا 3 - ناپولی 4

 


یکشنبه ٣ شهریور

اودینزه 1 - میلان 0

رم 3 – جنوا  2

کالیاری 0 – برشا  1

سامپدوریا 0 – لاتسیو  3

اسپال 2 – آتالانتا  3

تورینو 2 – ساسولو  1

ورونا 1 – بولونیا  1

 

 

دوشنبه 4 شهریور

اینتر 4 - لچه 0

برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091