تعداد بازدید: 6351
تاریخ انتشار: سه شنبه 26 آذر 1398 - 8:29:0

فوتبال لیگا اسپانیا

 

هفته شانزدهم

جمعه 15 آذر 

ویارئال 0 - اتلتیکومادرید  0 

شنبه 16 آذر

رئال‌مادرید 2 - اسپانیول  0
گرانادا 3 - آلاوس  0 
لوانته 2 - والنسیا 4
بارسلونا 5 - مایورکا 2

یکشنبه 17 آذر

ایبار 0 - ختافه 1 
بتیس 3 - بیلبائو 2 
وایادولید 0 - رئال‌سوسیداد 0 
لگانس 3 - سلتاویگو 2 
اوساسونا 1  – سویا  1 

 

هفته پانزدهم

جمعه 8 آذر

سلتاویگو 0 - وایادولید  0 

 

شنبه 9 آذر

آلاوس 1 - رئال‌مادرید 2

رئال‌سوسیداد  4 - ایبار 1  

مایورکا 1 - بتیس 2

والنسیا 2 - ویارئال 1 

 

یکشنبه 10 آذر

سویا 1 - لگانس 0 

اتلتیک بیلبائو 2 - گرانادا  0 

اسپانیول 2 -  اوساسونا  4 

ختافه 4 - لوانته 0 

اتلتیکومادرید 0 - بارسلونا  1

 

هفته چهاردهم 

جمعه ١ آذر

لوانته 2 - مایورکا  1

 

شنبه ٢ آذر

لگانس 1 - بارسلونا  2 

بتیس 2 - والنسیا  1

گرانادا 1 - اتلتیکومادرید  1 

رئال‌مادرید 3 - رئال‌سوسیداد 1

 

یکشنبه ٣ آذر

اسپانیول 1 - ختافه 1 

اوساسونا 1 - بیلبائو 2 

ایبار 0 - آلاوس 2 

ویارئال 1 - سلتاویگو 3 

وایادولید 0 - سویا  1 

 

هفته سیزدهم

 

جمعه 17 آبان

رئال سوسیداد 1 - لگانس  1 

شنبه 18 آبان

آلاوس 3 - وایادولید 0

والنسیا 2 - گرانادا 0

ایبار 0 - رئال مادرید 4

بارسلونا 4 - سلتاویگو 1

 

یکشنبه 19 آبان

مایورکا 3 - ویارئال 1 

بیلبائو 2  - لوانته 1 

اتلتیکومادرید 3 - اسپانیول 1 

ختافه 0 - اوساسونا 0 

بتیس 1 - سویا  2 

 

  هفته دوازدهم

شنبه 11 آبان 

اسپانیول 1 - والنسیا  2

لوانته 3 - بارسلونا 1

سویا 1 - اتلتیکومادرید 1         

رئال‌مادرید 0 - بتیس 0 

 


یکشنبه 12 آبان 

وایادولید 3 - مایورکا 0 

ویارئال 0 - بیلبائو  0 

اوساسونا 4 - آلاوس 2 

سلتاویگو 0 - ختافه  1 

لگانس 1 - ایبار  2 

گرانادا  1 - رئال‌سوسیداد  2          

 

هفته یازدهم 

ﺳﻪشنبه ٧ آبان

آلاوس 1 - اتلتیکومادرید 1 

بارسلونا 5 - وایادولید  1 

 

چهارشنبه ٨ آبان

رئال‌سوسیداد 1 - لوانته  2 

والنسیا 1 - سویا  1 

بیلبائو 3 - اسپانیول 0

بتیس 2 - سلتاویگو 1

رئال‌مادرید 5 - لگانس 0

 

پنجشنبه ٩ آبان

ایبار 2 - ویارئال 1

مایورکا 2 - اوساسونا 2

ختافه 3 - گرانادا  1

 

هفته دهم 

جمعه ٣ آبان

ویارئال 4 - آلاوس  1

 

شنبه ٤ آبان

لگانس 1 - مایورکا  0

وایادولید 2 - ایبار  0 

اتلتیکومادرید 2 - اتلتیک بیلبائو 0

 

یکشنبه ٥ آبان

سلتاویگو 0 - رئال‌سوسیداد 1

گرانادا 1 - بتیس 0

لوانته 0 - اسپانیول 1

سویا 2 - ختافه  0 

اوساسونا  3 - والنسیا  1 

 

چهارشنبه 27 آذر

بارسلونا - رئال‌مادرید

 

هفته نهم

جمعه 26 مهر
گرانادا 1 - اوساسونا  0

 

شنبه 27 مهر
ایبار 0 - بارسلونا  2

اتلتیکومادرید  1 - والنسیا  1 

ختافه 2 - لگانس  0 

مایورکا 1- رئال‌مادرید 0

 

یکشنبه 28 مهر

آلاوس 2 - سلتاویگو 0 
رئال‌سوسیداد 3 - بتیس 1 
اسپانیول 0 - ویارئال 1 
بیلبائو 1 - وایادولید  1 
سویا  1 – لوانته  0 

 

هفته هشتم

جمعه 12 مهر
بتیس 1 - ایبار  1 

شنبه 13 مهر 

لگانس 1 - لوانته  2 

رئال‌مادرید 4 - گرانادا  2

والنسیا  2 - آلاوس  1 

اوساسونا 2 - ویارئال 1

 

یکشنبه 14 مهر 
مایورکا 2 - اسپانیول 0
سلتاویگو 1 - بیلبائو 0
وایادولید 0 - اتلتیکومادرید 0 
رئال‌سوسیداد 1 - ختافه  2 
بارسلونا 4  - سویا  0

 

هفته هفتم

جمعه 5 مهر

ویارئال 5 - بتیس 1 

 

شنبه 6 مهر
بیلبائو 0 - والنسیا  1
ختافه 0 - بارسلونا 2
گرانادا 1 - لگانس  0
اتلتیکومادرید 0 - رئال‌مادرید 0 

 

یکشنبه 7 مهر

اسپانیول 0 - وایادولید 2 
ایبار 2 - سلتاویگو 0 
آلاوس 2 - مایورکا 0 
لوانته 1 - اوساسونا 1
سویا  3 - رئال‌سوسیداد  2 

 

هفته ششم

 

ﺳﻪشنبه 2 مهر

وایادولید 1 - گرانادا  1 

بتیس 3 - لوانته  1 

بارسلونا 2 – ویارئال  1 

 

چهارشنبه 3 مهر

لگانس 1 - بیلبائو 1

مایورکا 0 - اتلتیکومادرید 2

والنسیا 3 - ختافه 3

رئال‌مادرید 2 - اوساسونا 0

 

پنجشنبه 4 مهر

ایبار 3 - سویا 2

سلتاویگو 1 - اسپانیول 1

رئال‌سوسیداد 3 – آلاوس 0

 

هفته پنجم

جمعه ٢٩ شهریور

اوساسونا 0 - بتیس  0 

 

شنبه ٣٠ شهریور

ویارئال  2 - وایادولید  0

لوانته 0 - ایبار  0 

اتلتیکومادرید 0 - سلتاویگو  0 

گرانادا 2 - بارسلونا 0 

 

یکشنبه ٣١ شهریور

ختافه 4 - مایورکا 2 

اسپانیول 1 - رئال‌سوسیداد 3 

والنسیا 1 - لگانس 1 

بیلبائو 2 - آلاوس 0 

سویا  0 - رئال‌مادرید  1 

 

هفته چهارم

جمعه 22 شهریور

مایورکا  0 - بیلبائو  0 

 

شنبه 23 شهریور

رئال‌مادرید 3 - لوانته  2 

لگانس 0 - ویارئال  3

رئال‌سوسیداد 2 - اتلتیکومادرید  0 

بارسلونا  5 -  والنسیا  2

 

یکشنبه 24 شهریور

ایبار 1 – اسپانیول  2

آلاوس 0 – سویا  1

سلتاویگو 0 – گرانادا  2

وایادولید 1 – اوساسونا  1

بتیس 1 – ختافه  1


هفته سوم

جمعه 8 شهریور 

سویا 1 – سلتاویگو 1

              

شنبه 9 شهریور 

بیلبائو 2  - رئال‌سوسیداد 0

اوساسونا 2 - بارسلونا 2

ختافه 1 - آلاوس 1

لوانته 2 - وایادولید 0

بتیس 2 – لگانس 1

              

یکشنبه 10 شهریور 

والنسیا 2 - مایورکا  0  

اتلتیکومادرید 3 - ایبار  2           

اسپانیول 0 - گرانادا 3

ویارئال 2 - رئال‌مادرید 2

 


هفته دوم

جمعه ١ شهریور

گرانادا  0 – سویا  1

 


شنبه ٢ شهریور

لوانته  2 - ویارئال  1

اوساسونا 0 - ایبار 0

رئال‌مادرید 1 - وایادولید  1

سلتاویگو 1 - والنسیا 0

ختافه 1 – بیلبائو 1

 


یکشنبه ٣ شهریور

آلاوس 0 - اسپانیول 0

مایورکا 0 - رئال‌سوسیداد 1

بارسلونا  5 – بتیس  2

لگانس 0 - اتلتیکومادرید 1

 


هفته نخست

جمعه ٢٥ مرداد

بیلبائو 1 - بارسلونا  0

 


شنبه ٢٦ مرداد

سلتاویگو 1 - رئال‌مادرید  3

والنسیا 1 - رئال‌سوسیداد 1

مایورکا 2 – ایبار1

لگانس 0 - اوساسونا 1

ویارئال 4 - گرانادا 4

 


یکشنبه ٢٧ مرداد

آلاوس 1 - لوانته 0

اسپانیول 0 – سویا 2

بتیس 1 – وایادولید  2

 


دوشنبه ٢٨ مرداد

اتلتیکومادرید 1 - ختافه  0

برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091