تعداد بازدید: 4086
تاریخ انتشار: یک شنبه 24 آذر 1398 - 16:0:0

فوتسال لیگ برتر ایران

نتایج و برنامه لیگ برتر فوتسال

هفته نوزدهم

چهارشنبه 6 آذر 
 اهورا بهبهان 3 – مقاومت البرز  1 
سن‌ایچ ساوه 4 - آذرخش بندرعباس  3 
ستارگان ورامین 4 - سوهان محمدسیمای قم  3
مس سونگون 4 - هایپرشهر شاهین‌شهر 1
فرش‌آرا مشهد 1 - حفاری اهواز 2 
گیتی‌پسند اصفهان 3 - ارژن شیراز 1 
شهروند ساری 7 - شاهین کرمانشاه  

 

هفته هجدهم

جمعه 1 آذر

سوهان محمدسیما قم 3 - اهورا بهبهان 1

آذرخش بندرعباس 4 - ستارگان ورامین 5

ارژن شیراز 4 - شاهین کرمانشاه 3

شرکت ملی حفاری اهواز 2 - سن‌ایچ ساوه 2

شنبه 16 آذر

هایپرشهر شاهین‌شهر 1  - فرش‌آرا مشهد  3

یکشنبه 17 آذر

مس سونگون ورزقان 5 - شهروند ساری 2 

سه شنبه 19 آذر

مقاومت البرز 2 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 2

هفته هفدهم

یکشنبه 26 آبان  

فرش آرا مشهد 1 - مس سونگون ورزقان 3 

سن‌ایچ ساوه 8 - هایپر شاهین‌شهر 2  

سه شنبه 12 آذر

شاهین کرمانشاه 2 - مقاومت البرز 4

شهروند ساری 3 - ارژن شیراز 0

پنجشنبه 14 آذر

ستارگان ورامین 9 - حفاری اهواز 1

اهورا بهبهان 2 - آذرخش بندرعباس 1

جمعه 15 آذر

گیتی پسند اصفهان 3 - سوهان محمدسیما قم 2

 

هفته شانزدهم

ﺳﻪشنبه 21 آبان
فرش‌آرا 3 - شهروند ساری 3
مقاومت البرز 3  - ارژن شیراز 3
مس سونگون 3 - سن‌ایچ ساوه 0
سوهان محمدسیما قم 7 - شاهین کرمانشاه 2
هایپر شاهین‌شهر3 - ستارگان ورامین 5
آذرخش بندرعباس 2 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 5
ملی حفاری اهواز 4 - اهورا بهبهان 1

 

هفته پانزدهم 

سه شنبه 14 آبان  

ستارگان ورامین 2 – مس سونگون 4

شهروند ساری 5 – مقاومت البرز 2 

لبنیات ارژن شیراز 5 – سوهان محمدسیما قم 2 

شاهین کرمانشاه 7 – آذرخش بندرعباس 7 

اهوار بهبهان 5 – هایپر شاهین شهر 6 

گیتی پسند اصفهان 1 – شرکت ملی حفاری اهواز 0 

چهارشنبه 15 آبان

سن ایچ ساوه  1  – فرش آرا مشهد  2 

 

هفته چهاردهم 

پنجشنبه 9 آبان 

سن ایچ ساوه 3 - شهروند ساری 4           
فرش آرای مشهد 2 - ستارگان ورامین 0
سوهان محمد سیمای قم 6 - مقاومت البرز 3         
مس سونگون ورزقان 6 - اهورای بهبهان 3
آذرخش بندرعباس 3 - ارژن شیراز 3        
هایپر شاهین شهر 3 - گیتی پسند اصفهان 6
ملی حفاری اهواز 4  - شاهین کرمانشاه 2  

 

هفته سیزدهم

چهارشنبه 27 شهریور

فرش آراء مشهد 6 – اهورا بهبهان  4

شرکت ملی حفاری 3 – لبنیات ارژن شیراز  1

مس سونگون ورزقان  3 – گیتی پسند اصفهان  2

هایپر شهر شاهین شهر 6 – شاهین کرمانشاه  2

شهروند ساری 3 – سوهان محمدسیما قم  2

سن ایچ ساوه 2 – ستارگان ورامین  3

آذرخش بندرعباس 2 – مقاومت شهرداری البرز  3

 

هفته دوازدهم

جمعه 22 شهریور  

ستارگان ورامین 2 - شهروند ساری 1 

سوهان محمد سیما قم 2 - آذرخش بندرعباس 2 

اهورا بهبهان 4 - سن ایچ ساوه 6 

مقاومت البرز 2 - حفاری اهواز 2 

گیتی پسند اصفهان 3 - فرش آرا مشهد 3 

ارژن شیراز 0 - هایپر شهر شاهین شهر 1 

شاهین کرمانشاه 1 - مس سونگون 2 

 

هفته یازدهم 

جمعه 15 شهریور

شهروند ساری 4 – آذرخش بندرعباس 2

ستارگان ورامین 5 – اهورا بهبهان 4

ملی حفاری اهواز   – سوهان محمدسیما قم (نیمه تمام ماند)

سن ایچ ساوه 3 – گیتی پسند اصفهان 4

هایپر شهر شاهین شهر 2 – مقاومت شهرداری البرز 3

فرش آرا مشهد 2 – شاهین کرمانشاه 1

مس سونگون ورزقان 4 – لبنیات ارژن شیراز 2

 

هفته دهم 

پنجشنبه 7 شهریور 

آذرخش بندرعباس 0 - ملی حفاری اهواز 2       

سوهان محمد سیما قم 5  - هایپرشهر شاهین شهر 3          

شاهین کرمانشاه 1 - سن‌ایچ ساوه 1     

جمعه 8 شهریور 
گیتی‌پسند اصفهان ‌ 4 - ستارگان ورامین 1   
اهورا بهبهان 6 - شهروند ساری  4 
ارژن شیراز  2 -  فرش‌آرا مشهد  2  

دوشنبه 22 مهر 

مقاومت البرز 2  - مس سونگون ورزقان 7

 

هفته نهم 

پنجشنبه 31 مرداد

شهروند ساری 3 - حفاری خوزستان 0 

اهورای بهبهان 3 - گیتی‌پسند اصفهان 3 

فرش آرا مشهد 4 - مقاومت البرز 1 

جمعه 1 شهریور

هایپر شاهین‌شهر 1 -  آذرخش بندرعباس 1

ستارگان ورامین 1 -  شاهین کرمانشاه 3

سن ایچ ساوه 5 - ارژن شیراز 2

مس سونگون ورزقان 2 - محمدسیمای قم  2

جمعه 12 مهر

مس سونگون ورزقان 2 – سوهان محمد سیما قم 2
 

هفته هشتم

پنجشنبه 24 مرداد 

گیتی‌پسند‌ اصفهان 4 - شهروند ساری 4

ملی حفاری اهواز 2 - هایپرشهر شاهین شهر 2

شاهین کرمانشاه 6 - اهورا بهبهان 1

جمعه 25 مرداد

ارژن شیراز 2 - ستارگان ورامین 3 

سوهان محمد سیما قم 2 - فرش‌آرا مشهد 2 

مقاومت البرز0  - سن‌ایچ ساوه 1 

آذرخش بندرعباس 7 - مس سونگون ورزقان 4

پنجشنبه 18 مهر

آذرخش بندرعباس 7 - مس سونگون ورزقان 4
 

هفته هفتم

پنجشنبه 17 مرداد

شهروند ساری 4 - هایپرشهر شاهین شهر 2

گیتی‌پسند‌ اصفهان 2 - شاهین کرمانشاه 0

اهورا بهبهان 3 - ارژن شیراز 4

فرش‌آرا مشهد 2 - آذرخش بندرعباس 0

ستارگان ورامین 5 - مقاومت البرز 4

سن‌ایچ ساوه 1 - سوهان محمد سیما قم 2

 

هفته ششم

پنجشنبه 10 مرداد

هایپرشهر شاهین شهر 1 - مس سونگون ورزقان 4

ملی حفاری اهواز 2 - فرش‌آرا مشهد 2

جمعه 11 مرداد

مقاومت البرز 1 - اهورا بهبهان  0

آذرخش بندرعباس 3 - سن‌ایچ ساوه  3

سوهان محمد سیما قم 4  - ستارگان ورامین  3

شاهین کرمانشاه  3 - شهروند ساری  3

ارژن شیراز 1  -  گیتی‌پسند‌ اصفهان  4

 

هفته پنجم 

جمعه 4 مرداد

شاهین کرمانشاه 2 – ارژن شیراز 2

فرش آرا مشهد 4 – هایپر شهر شاهین شهر 1

گیتی پسند اصفهان 7 – مقاومت شهرداری البرز 5

سن ایچ ساوه 6 – ملی حفاری اهواز 2

 اهورا بهبهان 2 – سوهان محمدسیما قم 1

 ستارگان ورامین 2 – آذرخش بندرعباس 0

شهروند ساری 4 – مس سونگون ورزقان 4

 

هفته چهارم 

یکشنبه 30 تیر

ارژن شیراز 6 - شهروند ساری 1

مس سونگون 0 - فرش‌آرا مشهد 1
مقاومت البرز 2 - شاهین کرمانشاه 2
هایپرشهر شاهین شهر 4 - سن‌ایچ ساوه 3
سوهان محمد سیما قم 1 - گیتی‌پسند‌ اصفهان 1
حفاری اهواز 5 - ستارگان ورامین 2
آذرخش بندرعباس 1 – اهورا بهبهان 3
 
 
هفته سوم 
سه شنبه 25 تیر
شهروند ساری 3 – فرش آرا مشهد 3
ارژن شیراز 2 – مقاومت شهرداری البرز 3
سن ایچ ساوه 3 – مس‌سونگون ورزقان 2
شاهین کرمانشاه 1 – سوهان محمد قم 4
ستارگان ورامین 1 – هایپرشهر شاهین شهر 1
گیتی پسند اصفهان 10 – آذرخش بندرعباس 2
اهورای بهبهان 7 – حفاری اهواز 1
 
 
هفته دوم

چهارشنبه 19 تیر

سوهان محمدسیما قم 5 - ارژن شیراز 0

حفاری اهواز 3 - گیتی پسند اصفهان 0

مقاومت البرز 3 - شهروند ساری 6

فرش آرا مشهد 1 - سن ایچ ساوه 2

مس سونگون ورزقان 7 - ستارگان ورامین 0

آذرخش بندرعباس 3 - شاهین کرمانشاه 0

هایپرشهر شاهین شهر 3 - اهورا بهبهان 3

 

هفته نخست

پنجشنبه 13 تیر

اهورا بهبهان 4 – مس سونگون ورزقان 7

جمعه 14 تیر

شهروند ساری 0 – سن ایچ ساوه 4

مقاومت البرز 3 – سوهان محمدسیما قم 0

ستارگان ورامین 6 – فرش آرا مشهد 3

ارژن شیراز 1 – آذرخش بندرعباس 3

شاهین کرمانشاه 4 – شرکت ملی حفاری اهواز 5

گیتی پسند اصفهان 3 – هایپرشهر شاهین شهر 3

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091