دوربین ورزش

برنامه دوربین ورزش به پوشش رویدادهای مهم ورزشی اختصاص دارد

برنامه دوربین ورزش به رویدادهای مهم ورزشی اختصاص دارد . این برنامه به تهیه کنندگی حسن سید نظری از شبکه ورزش پخش می شود . مدت هربرنامه از 5 تا 10 دقیقه است . پوشش حاشیه های ورزش کشور از جمله ویژگی های این برنامه است . 

 

شبکه ورزش سيما